Uchwała Nr III/14/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 , Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020)Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu w wysokości 7 449 750 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 5 194 627 zł,
2) majątkowe w wysokości 2 255 123 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§ 2
Wydatki budżetu w wysokości 8 447 377 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 4 901 942  zł,
2) majątkowe w wysokości 3 545 435 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2
§ 3
 
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości    - 50 000 zł,
2)   celową w wysokości   -   82 000 zł,
z przeznaczeniem na:
a)     wydatki w oświacie    w kwocie – 70 000zł,
b)      zarządzanie kryzysowe   w kwocie - 12 000 zł,
 
§ 4
 
1)     Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 -  zgodnie z Załącznikiem nr 3
§ 5
 
1.   Deficyt budżetu w wysokości 997 627 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)      zaciąganych kredytów w kwocie - 703 087 zł
2)      zaciąganych pożyczek w kwocie   - 294 540 zł
 
§ 6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 293 810 zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 296 183 zł -  zgodnie z Załącznikiem nr 4
 
§ 7
 
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  - w kwocie 1 000 000  zł;
2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   -  w kwocie   997 627  zł;
3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  - w kwocie 296 183 zł.
4)      wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   - w kwocie 1 003 316 zł 
 
§ 8
1.     Ustala się dochody w kwocie 25 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych które przeznacza się na wydatki związane z realizacją:
a) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 25 000 zł,
b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200 zł
2.     Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie 2 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 10
 
 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 43 550 zł; wydatki – 43 550 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
 
§ 11
 
Upoważnia się Wójta do :
 
1.   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     - w kwocie 1 000 000 zł;
b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    -     w kwocie    997 627   zł;
c)     spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów   - w kwocie 296 183  zł.
d)    wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej    - w kwocie 1 003 316  zł
 
2.     a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
      b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu   umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3.      dokonywania zmian w planie wydatków ramach działu w zakresiewydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
4.      dokonywania zmian w planie wydatkówmajątkowych oraz inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5.     przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6.     przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7.     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-01-01

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-01-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-01-01