Uchwała Nr III/15/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy postanawia:
§ 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/109/05 Rady Gminy Czyże z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 50, poz. 670) zmieniona uchwałą Nr XXI/143/06 Rady Gminy Czyże z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 78, poz. 808).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-01-01

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-01-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-01-01