Załącznik Nr 12

do uchwały Nr VI/23/90

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 1990 r.

 

Statut  Sołectwa  Osówka

Na podstawie art. 35 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz § 50 statutu gminy, Rada Gminy Czyże ustala następującą treść statutu sołectwa Osówka zwanego dalej sołectwem.

 

§ 1

Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2

 

1.       Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Czyże.

2.       Teren sołectwa obejmuje wieś Osówka ustalone uchwałą Rady Gminy  Nr VI/24/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy.

§  3

 

Organem stanowiącym (uchwałodawczym)  sołectwa jest zebranie wiejskie grupujące wszystkich, stałych pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

§  4

 

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się z  5 członków.

§  5

 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

§  6

 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1.       Zajmowanie stanowiska (wyrażenie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i gminy, projekty planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectwa.

2.       Wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej.

3.       Podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa / na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi/ oraz przekazanymi przez radę gminy do korzystania na podstawie § 16 niniejszego statutu.

4.       Dokonywanie okresowych ocen sołtysa i rady sołeckiej.

5.       Stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa.

6.       Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia (z przychodów własnych i budżetu gminy).

7.       Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy).

§  7

Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

§  8

 

1.       Sołtys jest obowiązany zwołać zebranie wiejskie na żądanie:

a)       Rady sołeckiej

b)       Rady lub Zarządu Gminy

c)        20% mieszkańców sołectwa.

2.       Jeżeli wnioskodawca określony w ust. 1 nie określi terminu zebrania, powinno być ono zwołane w ciągu 14 dni.

§  9

 

Zawiadomienie o zebraniu, wraz z projektem porządku obrad, winno być podane do publicznej wiadomości w każdej miejscowości sołectwa co najmniej na 3 dni, a w sprawach wyboru organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§  10

 

Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:

1.       Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności.

2.       Reprezentowanie społeczeństwa na zewnątrz.

3.       Przewodniczenie radzie sołeckiej.

4.       Kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w doniesieniu do sołectwa.

5.       Prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia  (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych.

6.       Opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania zasiłków i innej pomocy jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności.

7.       Potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.

8.       Występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie.

9.       Stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej – oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi skarbnika gminy.

10.    Sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.

11.    Wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków).

§  11

 

Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1.       Przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.

2.       Zbieranie wniosków i innych wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa.

3.       Sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa.

4.       Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

5.       Współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

§  12

 

Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.

§  13

 

W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§  14

 

1.       Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 20% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2.       W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w § 9 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§  15

 

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§  16

 

1.       Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2.       Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Gminy.

§  17

 

Składniki mienia komunalnego zostaną przekazane sołectwu w drodze odrębnej uchwały.

§  18

 

Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji kancelaryjnej w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§  19

 

1.       Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje zarząd i wójt gminy oraz skarbnik gminy.

2.       Rada Gminy może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organu gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Laszkiewicz

Wprowadzający: Maria Laszkiewicz

Data wprowadzenia: 2004-03-02

Data modyfikacji: 2004-03-02

Opublikował: Maria Laszkiewicz

Data publikacji: 2004-03-02