Potwierdzenie okresów pracy w gospodarstwie rolnym

 

Do pracowniczego stażu pracy wlicza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310):

 

1)      okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,

 

2)      przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

 

3)      przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 

W przypadku gdy Urząd Gminy nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi pracę w gospodarstwie rolnym, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadniane są zeznaniami co najmniej 2 świadków. Świadkami nie mogą być osoby spokrewnione z wnioskodawcą, muszą być starsi od niego (czyli być pełnoletni przez cały potwierdzany okres) oraz w okresie który zainteresowany chce udowodnić, musieli zamieszkiwać w tym czasie na terenie, na którym jest lub było położone gospodarstwo rolne.

 

Powyższe zeznania składa się na drukach ZUS Rp 8 i ZUS Rp 9 wydawanych przez ZUS ewentualnie przez KRUS (powyższe druki są również do nabycia odpłatnego w Sekretariacie Wójta – pokój nr 17).

 

Z wypełnionymi drukami i dowodami osobistymi oraz ewentualnymi odcinkami emerytur lub rent (legitymacjami emeryta/rencisty), zainteresowane osoby zgłaszać się powinny do pokoju Nr 17 Urzędu Gminy gdzie upoważnione osoby potwierdzają wiarygodność podpisów wnioskodawców i świadków.

 

Poświadczenie zameldowania uzyskuje się w Urzędzie Gminy – pokój Nr 15

 

 

Do sprawy znak:.................................................... dnia ............................r.

 

w Oddziale, Inspektoracie ZUS

w .................................................

 

OŚWIADCZENIE  WNIOSKODAWCY

w sprawie braku dokumentów

 

      Ja niżej podpisany (a) ........................................................................... ur. ......................

zam.  .......................................................................................................................................

świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, co następuje:

 

1.      w okresie od ............ do ............ byłem(am) zatrudniony(a) - wykonywałem(am)  pracę * ..............................................................................................................................................

      .............................................................................................................................................

   (należy podać nazwę i adres zakładu pracy lub nazwisko i imię pracodawcy oraz adres zamieszkania)

 

...........................................................................................................................................................

Zakład pracy produkował - pracodawca* prowadził działalność .............................................

...........................................................................................................................................................

Pracowałem(am) ....................................................................................................................................

należy podać swoją pracę: rodzaj pracy i wykonywanych czynności, wymiar czasu pracy – ile dni w tygodniu, po ile godzin dziennie trwało zatrudnienie            

......................................................................................................................................................................................             

......................................................................................................................................................................................

Z tytułu wykonywanej pracy byłem(am) ubezpieczony(a): TAK - NIE*; jeżeli tak – podać

gdzie pracodawca opłacał składki na ubezpieczenie społeczne.................................................

 

W wymienionym okresie posiadałem(am) inne źródło utrzymania (np. warsztat rzemieślniczy,

gospodarstwo rolne)  TAK – NIE*; jeżeli tak – podać jakie .......................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

2. Okres od ............................... do ................................ zamierzam udowodnić zeznaniami świadków,

ponieważ nie posiadam wymaganych przepisami dokumentów z powodu:

.......................................................................................................................................................

 

ZUS Rp – 9

 

Posiadam jedynie dowody zastępcze TAK - NIE*; jeżeli tak – podać jakie: .......................................................................................................................................................

 

Ponadto oświadczam, że nie mogę obecnie uzyskać dowodów z zakładu pracy (właściwego organu, urzędu), ponieważ ...........................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

  (należy podać przyczynę np. likwidacji zakładu pracy, brak dokumentacji w zakładzie pracy)

 

3. Świadek ..................................................pracował – nie pracował* w wymienionym w pkt 1

                   (nazwisko i imię)

 

zakładzie pracy w okresie od ........................................  do  ................................

 

Świadek ....................................................pracował – nie pracował* w wymienionym w pkt 1

              (nazwisko i imię)

 

w zakładzie pracy w okresie od ..................................   do  ...............................

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki ...................................................................

                                                                       ....................................................................

                                                             (podpis wnioskodawcy )                    (data)

               

                                                                               Stwierdzam własnoręczność podpisu wnioskodawcy

                                                           legitymującego się dowodem osobistym Nr .....................

 

                                                           ...........................................................................................

                                                             (podpis i pieczątka osoby stwierdzającej własnoręczność podpisu)

 

UWAGA: Własnoręczność podpisu wnioskodawcy może potwierdzić: Oddział ZUS (inspektorat, punkt informacyjny), uspołeczniony zakład pracy, w którym jest (był) zatrudniony wnioskodawca lub Urząd Gminy.

 

POUCZENIE: Jeśli zakład pracy istnieje, należy dołączyć zaświadczenie zakładu pracy stwierdzające przyczyny, uniemożliwiające temu zakładowi wydanie pracownikowi dowodów zatrudnienia.

 

Jeżeli zakład pracy nie istnieje, a jego likwidacja nastąpiła po zakończeniu II wojny światowej – należy dołączyć zaświadczenie jednostki nadrzędnej nad tym zakładem, lub właściwego archiwum, stwierdzające brak dokumentów i przyczyny.

 

ZUS Rp – 9

 

Wyzd. Poligr. O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 1100 zam. Nr 638/95

 

 

 

Do sprawy znak: ...........................                             ..........................dnia ..........................r.

w Oddziale, Inspektoracie ZUS

w . ...............................................

 

ZEZNANIE ŚWIADKA

w sprawie rentowej Pana(i) ...............................................................................ur. .....................

                                          (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o świadczenie)

 

 

Ja niżej podpisany(a) ........................................................................................ur. ......................

zam. ................................................................................ legitymujący się dowodem osobistym

Nr .........................................................zatrudniony w ................................................................

w charakterze .....................................................emeryt-rencista*) .............................................

                                                                                 (podać numer emerytury lub renty)

w stosunku do zainteresowanego- obcy-powinowaty-krewny*...................................................

                                                              (podać stosunek powinowactwa-pokrewieństwa)

świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, a ponadto świadomy celu składania zeznań, oświadczam co następuje:

Pan(i) ........................................................................wówczas zamieszkały w.............................

był(a) zatrudniony(a) (wykonywał pracę) w: ..............................................................................

1)      .................................................................................................................................................

(nazwa zakładu pracy i adres)

.....................................................................................................................................................................................

w okresie od ..................................................................do ..........................................................

w charakterze (rodzaj pracy, zajmowane stanowisko).................................................................

......................................................................................................................................................

2)      Praca była stała-sezonowa-dorywcza*. W przypadku pracy sezonowej lub dorywczej należy podać ile miesięcy w roku – tygodni w miesiącu – dni w tygodniu*) trwało zatrudnienie.............................................................................................................................................................................

3)      Praca była wykonywana w pełnym-niepełnym*) wymiarze czasu. W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy należy podać – ile godzin trwało zatrudnienie.................. .................................................................................................................................................

4)      Czy z tytułu tej pracy zainteresowany był ubezpieczony: tak-nie-nie jest mi wiadome*

 

ZUS Rp – 8

 

5)      Czy zainteresowany w okresie objętym zeznaniem posiadał inne źródło utrzymania (np. zakład rzemieślniczy, gospodarstwo rolne): tak-nie-nie jest mi wiadome*...........................

................................................................................................................................................

6)      Okoliczności objęte zeznaniem są mi znane, ponieważ ........................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Jeżeli Pan(i) pracował(a) razem z zainteresowanym, należy podać w jakich okresach i jakie dowody posiada na okoliczność własnego zatrudnienia...............................................................

.......................................................................................................................................................

Ponadto jest mi wiadomo, że Pan(i) ............................................................nie może przedłożyć

zaświadczenia zakładu pracy o zatrudnieniu (oryginalnych dokumentów, zaświadczenia właściwego organu, urzędu) ponieważ ........................................................................................

(np. zakład pracy uległ likwidacji, a posiadane przez w/w dekumenty dotyczące zatrudnienia uległy zniszczeniu np. wskutek pożaru, powodzi, ewakuacji, zniszczenia domu w czasie działań wojennych itp.)

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Nie mogę określić powodów, dla których zainteresowany nie może przedłożyć zaświadczenia zakłau pracy o zatrudnieniu*).

 

...............................................................                               ........................................................

(podpis i pieczęć służbowa                   (data)                             (własnoręczny podpis świadka)           (data)

pracownika spisującego zeznanie)

 

 

 

                                                                                                  ............................................................

                                                                                                  (podpis i pieczęć służbowa               (data)

                                                                                                potwierdzającego podpis świadka)

 

UWAGA:

Własnoręczność podpisu świadka może stwierdzić Oddział ZUS (inspektorat, punkt informacyjny),

Urząd Gminy(Miasta, Dzielnicy) albo uspołeczniony zakład pracy, w którym jest zatrudniony świadek lub  jest (był) zatrudniony zainteresowany.

 

* niepotrzebne skreślić

 

ZUS Rp – 8

 

Wydz. Poligr. O/ZUS w Ostrołęce. NakŁ. 39 000 egz. Zam. Nr 6

 

 

 

Data wprowadzenia do BIP: 2004-02-19
Data publikacji: 2004-02-19
Data modyfikacji: 2005-04-13
Drukuj