Zbiór aktów prawa miejscowego

Rok 2016

Nr 12.71.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Nr 10.63.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Nr 10.62.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr 10.58.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże

Nr 10.57.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Czyżach prowadzonych przez Gminę Czyże

Nr 10.56.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2016 roku”

 

Rok 2015

Nr 9.53.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Nr 9.52.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Nr 8.45.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Nr 8.44.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nr 8.42.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej

Nr 8.40.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Nr 8.39.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Nr 5.32.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018

Nr 5.31.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

Nr 5.30.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czyże w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Nr 4.25.2015 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminny

 

Rok 2014

Nr 2.16.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 2.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 2.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Nr 37.189.2014 z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 35.181.2014 z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych
Nr 32.166.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Nr 32.165.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Nr 32.164.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Rok 2013

Nr 29.150.2013 z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 29.149.2013 z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Nr 28.146.2013 z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr 28.143.2013 z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Nr 26.135.2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Nr 26.134.2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Nr 26.133.2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Nr 25.127.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zbiornik małej retencji „Leniewo” wraz z terenami przyległymi
Nr 24.126.2013 z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Nr 24.125.2013 z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nr 23.119.2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zasad dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czyże ze środków budżetu gminy

Nr 23.116.2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże

Nr 23.115.2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie opłaty targowej

 

Rok 2012
 

Nr 22.112.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Nr 22.111.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Nr 22.110.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże

Nr 22.109.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czyże

Nr 22.108.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

Nr 22.105.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminy Czyże

Nr 22.104.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Nr 21.101.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 21.100.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 21.99.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Nr 21.98.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czyże

Nr 20.97.2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Nr 20.95.2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczy

Nr 19.94.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr 19.90.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Nr 19.88.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 18.85.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach
Nr 17.83.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr 15.73.2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Nr 15.71.2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 
 
Rok 2011
 
Nr 13.63.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czyże

Nr 12.54.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy deklaracji na podatki oraz informacji
Nr 12.53.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr 12.52.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr 11.51.2011 z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Nr 10.49.2011 z dnia 28 września 2011r.
w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże

Nr 8.38.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr 8.36.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka
Nr 7.35.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2011-2016
Nr 7.34.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże
Nr 7.33.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże, oraz określenia granic ich obwodów

Nr 6.29.2011 z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Nr 4.20.2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

 
Rok 2010
 
Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach
Nr XXXIV/164/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr XXXIV/163/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr XXXIV/161/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytkupublicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktówprawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Nr XXXIV/158/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlaneprzy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr XXXII/153/10 z dnia 09 sierpnia 2010 roku
zmieniająca w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr XXXII/152/10 z dnia 09 sierpnia 2010 roku
zmieniająca w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

Nr XXXI/149/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czyże lub jej jednostkom podległym
Nr XXVII/130/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Rok 2009
 
Nr XXV/120/09 z dnia 2 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nr XXV/119/09 z dnia 2 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr XXII/105/09 z dnia 09 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Nr XX/98/09 z dnia 30 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże

Nr XX/96/09 z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych 

 
Rok 2008
 
Nr XVIII/90/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Nr XVIII/89/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-09-05

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-06-12

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-09-05