Obwieszczenia

Czyże 08.03.2021 r.

PP.6733.1.2021

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, że w dniu  25 lutego 2021 roku  na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15KV, napowietrznej stacji transformatorowej oraz linii elektroenergetycznej niskiego napięcia  na działkach nr ewidencyjny 215, 116, 101, 87/1, 100, 181, 192, 191, 196, 197 obręb Wólka gmina Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 2021-02-26

PP.6733.2.2016

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Zgodnie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lutego 2021 roku została wydana decyzja o zmianie decyzji PP.6733.2.2016 z dnia 16.03.2016 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej „Rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”, zmienionej decyzją z dnia 23 stycznia 2017 roku znak: PP.6733.2.2016 na Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub integracji społecznej”, polegającej na zmianie w punktach dotyczących  nazwy inwestycji na: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską.

 

     Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

 

     W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 13 marca 2021 r.).


Czyże 09.02.2021

PP.6733.2.2016

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że w dniu 9 lutego 2021 roku na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji znak: PP.6733.2.2016 z dnia 16.03.2016 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej Rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”, zmienionej decyzją z dnia 23 stycznia 2017 roku znak: PP.6733.2.2016 na Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub integracji społecznej”, polegającej na zmianie w punktach dotyczących nazwy inwestycji na: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”.

 

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.


Czyże, dnia 23.12.2020 r.

PP. 6220.4.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 131 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 283).

zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że

za pośrednictwem tut. organu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wniesione zostało odwołanie od decyzji Wójta Gminy Czyże z dnia 3 grudnia 2020 roku, nr PP.6220.4.2020 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Czyże, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 6MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. Inwestycja będzie zlokalizowana:  na działce/działkach o nr ew. 606/3,  wieś Czyże, gmina Czyże, jednostka ewidencyjna 200504_2, powiat hajnowski, województwo podlaskie. Odwołanie zostało wniesione w terminie.

Ww. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wraz z pismem tut. organu, znak: PP.6220.4.2020 z dnia 23.12.2020 r. (na podstawie art. 133 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. odwołania można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok lub w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pokój nr 14.


Czyże, dnia 18.12.2020 r.

 

PP. 6220.2.2019

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 w związku z art. 38 w nawiązaniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283)

 zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 18.12.2020 r., po rozpatrzeniu wniosku Firmy „SAPER” Jerzy Tomczuk ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski, została wydana decyzja z dnia 18.12.2020 r., znak PP.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektów magazynowych na terenie działki o nr ewid. 385/11  obręb ewidencyjny Czyże w gminie Czyże.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pokój nr 14, w godzinach od 720 do 1400.

Pouczenie

Po upływie 14 dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Czyże, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Czyże, dnia 03.12.2020 r.

PP. 6220.4.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

Na podstawie art. 104 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 03.12.2020 r., po rozpatrzeniu wniosku firmy Stan Investments z o.o., Rzepakowa 17, 81-198 Dębogórze, została wydana decyzja z dnia 03.12.2020 r., znak PP.6220.4.2020 w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Czyże, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 6MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. Inwestycja będzie zlokalizowana:  na działce/działkach o nr ew. 606/3,  wieś Czyże, gmina Czyże, jednostka ewidencyjna 200504_2, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, można się zapoznać oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pokój nr 14, w godzinach od 720 do 1400.

Pouczenie

Po upływie 14 dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Czyże, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Czyże 05.10.2020 r.

PP.6220.4.2020

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 5 października 2020 roku na wniosek firmy Stan Investments z o.o., Rzepakowa 17, 81-198 Dębogórze zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie systemu fotowoltaicznego Czyże, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 6MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. Inwestycja będzie zlokalizowana:  na działce/działkach o nr ew.:… 606/3,  wieś Czyże, gmina Czyże, jednostka ewidencyjna 200504_2, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

 

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                        

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Białymstoku.

 

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97. 

Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże dnia 24.07.2020 r.

PP.6220.2.2019

 

P o s t a n o w i e n i e

 

            Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż wniosek złożony w dniu 19.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów magazynowych na terenie działki  o nr ewidencyjnym 385/11 obręb ewidencyjny Czyże gm. Czyże, nie może być załatwiony w terminie określonym w postanowieniu PP.6220.2.2019 z dnia 28.04.2020 r., ponieważ z uwagi na jej skomplikowany charakter wymaga dogłębnej oceny prawnej, ze względu na złożony charakter sprawy wymagający przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w zakresie uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 21.12.2020 r.. Zgodnie z art. 37 KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Otrzymują :

1.      Firma „SAPER” Jerzy Tomczuk ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski

2.      Strony według wykazu

3.      a/a


Czyże 24.07.2020 r.

PP.6220.2.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 79, art. 74 ust. 3, art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), informuje się, iż w dniu 17.07.2020 r. przedłożono RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,budowa obiektów magazynowych na terenie działki o nr ewid. 385/11  obręb ewidencyjny Czyże w gminie Czyże”.

Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Firmy „SAPER” Jerzy Tomczuk ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski`.

       Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy, informuje się o możliwości zapoznania się z przedłożoną do wglądu dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. od 720 do 1520 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Czyże 2020-06-26

PP.6733.1.2020

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                        Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z  2018. poz. 1945/ podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2020 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę  poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 385/2 oraz 339  położonych w obrębie gruntów wsi Czyże, gm. Czyże.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Czyże, dnia 25.06.2020 r.

 

PP. 6220.2.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 104 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 25.06.2020 r., po rozpatrzeniu wniosku Solareon Polska sp. z o.o., ul. Polna 9-11, 86-031 Osielsko, została wydana decyzja z dnia 25.06.2020 r., znak PP.6220.2.2020 w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 1108/1 w obrębie Zbucz, Gmina Czyże, powiat hajnowski, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, można się zapoznać oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pokój nr 14, w godzinach od 720 do 1520.

Pouczenie

Po upływie 14 dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Czyże, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Czyże, dnia 18.06.2020 r.

PP. 6220.3.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 w związku z art. 38 w nawiązaniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 18.06.2020 r., po rozpatrzeniu wniosku P.H.U. TRANSKOP Jan Oniszczuk Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, została wydana decyzja z dnia 18.06.2020 r., znak PP.6220.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Klejniki” na działkach 402/2 i 403/2 w miejscowości Klejniki, gm. Czyże.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, można się zapoznać oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pokój nr 14, w godzinach od 720 do 1520.

Pouczenie

 

Po upływie 14 dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Czyże, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Czyże 25.05.2020 r.

PP.6220.3.2020

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997,

fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 25 maja 2020 roku na wniosek P.H.U. TRANSKOP Jan Oniszczuk Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Klejniki” na działkach 402/2 i 403/2 w miejscowości Klejniki, gm. Czyże.

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 40 lit. a tiret 3 i tiret 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                 

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97.  Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże 21.05.2020 r.

PP.6733.1.2020

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2020. poz. 293 t.j.) zawiadamia się, że w dniu  21 maja 2020 roku  na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę  poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 385/2 oraz 339  położonych w obrębie gruntów wsi Czyże, gm. Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.

 


Czyże, dnia 21 maja 2020 r.

 

Znak: PP.6720.1.2019

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże

 

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Czyże Nr VI/58/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże i uchwały Nr VIII/66/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże oraz
art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 28 maja do 18 czerwca  2020 r.

W związku z zamknięciem do odwołania budynku urzędu dla bezpośredniej obsługi interesantów, wyłożenie do publicznego wglądu możliwe jest wyłącznie:

na stronie BIP Urzędu Gminy Czyże pod adresem: bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

w zakładce  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czyże;

·       na tablicy ogłoszeń  siedziby Urzędu Gminy Czyże umieszczonej  na ścianie frontowej budynku   17-207 Czyże 98.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium oraz w prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czyże z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2020 roku.

Złożenie uwag możliwe jest jedynie:

·       drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98;

·       drogą elektroniczną - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

·       drogą elektroniczną na adres: ugczyze@ugczyze.pl.

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu w/w zmiany studium odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w tym projekcie, którą przewidziano w dniu 18 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czyże w sali konferencyjnej, 17-207 Czyże 98o godz. 1400.

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową w kraju, termin dyskusji publicznej może zostać przesunięty.

Uwagi wynikłe w trakcie dyskusji publicznej, w wersji ustnej, zawarte będą w protokole
z dyskusji publicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany planu i prognozy jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże, dnia 13.05.2020 r.

 

PP. 6220.1.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 w związku z art. 38 w nawiązaniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 13.05.2020 r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Poturalskiego reprezentującego firmę PV 430 sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa adres do korespondencji Wiatrel LTD sp. k. ul. Toruńska 111, 88-100 Inowrocław, została wydana decyzja z dnia 05.02.2019 r., znak PP.6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 041.1) w obrębie Leniewo i Podrzeczany, Gmina Czyże.

na dz. nr geod. 71, 119 obręb Leniewo, Gmina Czyże.

na dz. nr geod. 181, 183, 31/3, 31/6, 32/4, 34/9 obręb Podrzeczany, Gmina Czyże.         

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, można się zapoznać oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pokój nr 14, w godzinach od 720 do 1520.

 

Pouczenie

 

Po upływie 14 dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Czyże, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Czyże dnia 28.04.2020 r.

PP.6220.2.2019

 

P o s t a n o w i e n i e

 

W związku z wnioskiem Firmy „SAPER” Jerzy Tomczuk ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski z dnia 14.04.2020 r., na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 15zzs ust. 9 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) zawiadamiam, iż wniosek złożony w dniu 19.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów magazynowych na terenie działki  o nr ewidencyjnym 385/11 obręb ewidencyjny Czyże gm. Czyże, nie może być załatwiony w terminie określonym w postanowieniu PP.6220.2.2019 z dnia 21.10.2019 r., ponieważ strona postępowania ze względu na pandemię COVID-19 nie może sporządzić i przedłożyć raportu oddziaływania na środowisko.

Termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 20.07.2020 r.. Zgodnie z art. 37 KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Otrzymują :

1.      Firma „SAPER” Jerzy Tomczuk ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski

2.      Strony według wykazu

3.      a/a


Czyże 14.04.2020 r.

PP.6220.2.2020

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 14 kwietnia 2020 roku na wniosek firmy Solareon Polska sp. z o.o., ul. Polna 9-11, 86-031 Osielsko zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 1108/1 w obrębie Zbucz, Gmina Czyże, powiat hajnowski, woj. podlaskie.

 

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                        

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97. 

Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże 06.04.2020 r.

PP.6220.1.2020

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 30 marca 2020 roku na wniosek Pana Wojciecha Poturalskiego reprezentującego firmę PV 430 sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa adres do korespondencji Wiatrel LTD sp. k. ul. Toruńska 111, 88-100 Inowrocław zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 041.1) w obrębie Leniewo i Podrzeczany, Gmina Czyże.

na dz. nr geod. 71, 119 obręb Leniewo, Gmina Czyże.

na dz. nr geod. 181, 183, 31/3, 31/6, 32/4, 34/9 obręb Podrzeczany, Gmina Czyże          

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                       

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97.                                                           Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże, dnia 04.12.2019 r.

 

PP. 6220.3.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 w związku z art. 38 w nawiązaniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 04.12.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku New Energy Investments Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, została wydana decyzja z dnia 04.12.2019 r., znak PP.6220.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 835 obręb ewidencyjny Kuraszewo w gminie Czyże.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, można się zapoznać oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pokój nr 14, w godzinach od 720 do 1520.

Pouczenie

 

Po upływie 14 dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Czyże, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Czyże 19.11.2019 r.

PP.6220.2.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z  późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 19.11.2019 r. zostało wydane postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na Budowie obiektów magazynowych na terenie działki  o nr ewidencyjnym 385/11 obręb ewidencyjny Czyże gm. Czyże.          

 

  Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek           Firmy „SAPER” Jerzy Tomczuk ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

 

Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże pokój nr 14 w godz. od. 720 do 1520.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie siedmiu dni od daty jego publicznego ogłoszenia.


Czyże 31.10.2019 r.

PP.6220.3.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamia się, że w dniu 28 października 2019 roku na wniosek New Energy Investments Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 835 obręb ewidencyjny Kuraszewo w gminie Czyże.  

            Zgodnie z § 3, ust 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                       

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97.  Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże dnia 21.10.2019 r.

PP.6220.2.2019

 

P o s t a n o w i e n i e

 

            Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż wniosek złożony w dniu 19.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów magazynowych na terenie działki  o nr ewidencyjnym 385/11 obręb ewidencyjny Czyże gm. Czyże, nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA  ponieważ z uwagi na jej skomplikowany charakter wymaga dogłębnej oceny prawnej, ze względu na złożony charakter sprawy wymagający przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 21.04.2020 r.. Zgodnie z art. 37 KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Otrzymują :

1.      Firma „SAPER” Jerzy Tomczuk ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski

2.      Strony według wykazu

3.      a/a


Czyże 18.09.2019 r.

PP.6220.2.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiam, że w dniu 18.09.2019 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów magazynowych na terenie działki  o nr ewidencyjnym 385/11 obreb ewidencyjny Czyże gm. Czyże.

Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Firmy „SAPER” Jerzy Tomczuk ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski. Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże pokój nr 14 w godz. od. 720 do 1520.


Czyże, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Znak: PP.6720.1.2019

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czyże uchwały Nr VI/58/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże oraz uchwały Nr VIII/66/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże. Przewidywane zamierzenie obejmuje obszary położone w obrębie Klejniki, w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na tereny eksploatacji torfu oraz aktualizację granic „obszarów szczególnego zagrożenia powodzią” występujących na terenie gminy Czyże.

Wnioski do zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w tej sprawie można wnosić w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie:

·          pisemnie, na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pow. hajnowski, woj. podlaskie,

·          ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,

·          drogą elektroniczną pod adresem: ugczyze@ugczyze.pl

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Czyże


Czyże 17.07.2019 r.

PP.6220.2.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamia się, że w dniu 19.06. 2019 roku na wniosek Firmy „SAPER” Jerzy Tomczuk ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie obiektów magazynowych na terenie działki o nr ewid. 385/11  obręb ewidencyjny Czyże w gminie Czyże. 

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                    

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże 20.08.2019 r.

PP.6220.2.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiam, że w dniu 20.08.2019 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów magazynowych na terenie działki  o nr ewidencyjnym 385/11 obręb ewidencyjny Czyże gm. Czyże, do czasu uzyskania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”

 

Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Firmy „SAPER” Jerzy Tomczuk ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski. Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże pokój nr 14 w godz. od. 720 do 1520.


Czyże 06.02.2019 r.

PP.6220.1.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 24 stycznia 2019 roku na wniosek New Energy Investments Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 710/6 obręb ewidencyjny Kuraszewo w gminie Czyże. 

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 tj.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                      

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97.  Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże, dnia 16 lipca 2019 r.

Znak: PP.6720.1.2019

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czyże uchwały Nr VI/58/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże – obejmującej obszary położone w obrębie Klejniki, w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na tereny eksploatacji torfu oraz aktualizacji granic „obszarów szczególnego zagrożenia powodzią” występujących na terenie gminy Czyże.

Wnioski do zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w tej sprawie można wnosić w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r., w formie:

·          pisemnie, na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pow. hajnowski, woj. podlaskie,

·          ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,

·          drogą elektroniczną pod adresem: ugczyze@ugczyze.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Czyże


Czyże 2019-07-05

PP.6733.1.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2019 roku została wydana decyzja o zmianie decyzji PP.6733.1.2019 z dnia 05.04.2019 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie nazwy inwestycji z „Przebudowa linii napowietrznej SN 15KV nieizolowanej 3 x AFL25mm2 na pół izolowaną typu 3 x BLX-T 50 mm2”, na „Budowa linii napowietrznej SN 15KV pół izolowanej typu 3 x BLX-T 50 mm2 w ramach likwidacji istniejącej 3 x AFL25mm2”.

 

            Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Piotra Filimoniuk adres do korespondencji: ul. Konieczki 16, 19-300 Ełk.

 

            W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 20 lipca 2019 r.).


Czyże 2019-07-03

PP.6733.3.2019

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                        Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z  2018. poz. 1945/ podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lipca 2019 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca przebudowy z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 445/3 oraz 423 położonych w obrębie gruntów wsi Czyże, gm. Czyże.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 18 lipca 2019 r.)


Czyże 2019-06-17

PP.6733.2.2019

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                        Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z  2018. poz. 1945/ podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 czerwca 2019 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15KV na działkach nr ewid. 142, 185, 190, 187/3 obręb Klejniki gmina Czyże.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 1 lipca 2019 r.)


Czyże 11.06.2019 r.

PP.6733.3.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, że w dniu  11 czerwca 2019 roku  na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 445/3 oraz 423 położonych w obrębie gruntów wsi Czyże, gm. Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 10.06.2019 r.

PP.6733.1.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 10 czerwca 2019 roku na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Piotra Filimoniuk adres do korespondencji: ul. Konieczki 16, 19-300 Ełk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji znak: PP.6733.1.2019 z dnia 05.04.2019 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie nazwy inwestycji z „Przebudowa linii napowietrznej SN 15KV nieizolowanej 3 x AFL25mm2 na pół izolowaną typu 3 x BLX-T 50 mm2”, na „Budowa linii napowietrznej SN 15KV pół izolowanej typu 3 x BLX-T 50 mm2 w ramach likwidacji istniejącej 3 x AFL25mm2”.

 

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.


Czyże dnia 30.05.2019 r.

PP.6733.2.2019

 

P o s t a n o w i e n i e

 

            Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż wniosek złożony w dniu 01.04.2019 r., sprostowany w dniu 18.04.2019 r.  w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15KV na działkach nr ewid. 142, 185, 190, 187/3 obręb Klejniki gmina Czyże nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2018 r. poz. 1945),ponieważ w przedmiotowej sprawie niezbędne jest stanowisko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Termin załatwienia sprawy ustala się do czasu zajęcia stanowiska przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. Zgodnie z art. 37 KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Otrzymują :

1.      PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej   przez         pełnomocnika   Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

2.      Strony według wykazu.

3.      Tablica ogłoszeń w miejscowości Klejniki

4.      a/a


Czyże 19.04.2019 r.

PP.6733.2.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, że w dniu  1 kwietnia 2019 roku  na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15KV na działkach nr ewid. 142, 185, 190, 187/3 obręb Klejniki gmina Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 2019-04-05

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                        Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 / podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca przebudowy linii napowietrznej SN 15KV nieizolowanej 3 x AFL25mm2 na pół izolowaną typu 3 x BLX-T 50 mm2 na działkach nr ewid. 501, 824/1 i 1081/1 obręb Zbucz gmina Czyże.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Piotra Filimoniuk adres do korespondencji: ul. Konieczki 16, 19-300 Ełk.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 21 kwietnia 2019 r.)


Czyże 2019-02-27

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 / podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2019 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy podziemnej i napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej oraz podziemnej linii niskiego napięcia na działkach nr ewidencyjny 563/3, 563/4, 563/5, 564/2, 564/3, 564/4, 565/2, 565/3, 565/7, 565/8 w Klejnikach gmina Czyże.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 13 marca 2019 r.)


Czyże, dnia 25.02.2019 r.

 

PP. 6220.1.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 w związku z art. 38 w nawiązaniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 25.02.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku New Energy Investments Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, została wydana decyzja z dnia 25.02.2019 r., znak PP.6220.1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 710/6 obręb ewidencyjny Kuraszewo w gminie Czyże.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, można się zapoznać oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pokój nr 14, w godzinach od 720 do 1520.

Pouczenie

Po upływie 14 dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Czyże, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Czyże 19.02.2019 r.

PP.6733.1.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U.2017 poz. 1078) zawiadamia się, że w dniu  8 lutego 2019 roku  na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Piotra Filimoniuk adres do korespondencji: ul. Konieczki 16, 17-300 Ełk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy linii napowietrznej SN 15KV nieizolowanej 3 x AFL25mm2 na pół izolowaną typu 3 x BLX-T 50 mm2 na działkach nr ewid. 501, 824/1 i 1081/1 obręb Zbucz gmina Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 06.02.2019 r.

PP.6220.1.2019

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 24 stycznia 2019 roku na wniosek New Energy Investments Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 710/6 obręb ewidencyjny Kuraszewo w gminie Czyże. 

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                       

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97.  Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże, dnia 05.02.2019 r.

 

PP. 6220.3.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 w związku z art. 38 w nawiązaniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 05.02.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Pani Izy Michałek reprezentującej Elektrownię PV 28 sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, została wydana decyzja z dnia 05.02.2019 r., znak PP.6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 123 (obręb 008) w miejscowości Leniewo, Gmina Czyże.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, można się zapoznać oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pokój nr 14, w godzinach od 720 do 1520.

Pouczenie

Po upływie 14 dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Czyże, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Czyże 10.01.2019 r.

PP.6733.7.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U.2017 poz. 1078) zawiadamia się, że w dniu  28 grudnia 2018 roku  na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy podziemnej i napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej oraz podziemnej linii niskiego napięcia na działkach nr ewidencyjny 563/3, 563/4, 563/5, 564/2, 564/3, 564/4, 565/2, 565/3, 565/7, 565/8 w Klejnikach gmina Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 10.01.2019 r.

PP.6220.3.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 24 grudnia 2018 roku na wniosek Pani Izy Michałek reprezentującej Elektrownię PV 28 sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr geod. 123 obręb Leniewo, Gmina Czyże.

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                    

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97.  Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże 2018-11-05

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 / podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 listopada 2018 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego 15kV i niskiego 0,4kV napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach nr ewidencyjny 102, 101, 313, 376, 247, 246, 179, 103, 85, 86/1, 91/3, 92, 93, 95/1, 94/1 obręb Morze i 1049 obręb Zbucz w miejscowości Morze gmina Czyże.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 20 listopada 2018 r.)


Czyże, dnia 29.10.2018 r.

 

PP. 6220.2.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 w związku z art. 38 w nawiązaniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 29.10.2018 r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Topolewskiego, została wydana decyzja z dnia 29.10.2018 r., znak PP.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na dz. Nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, Gmina Czyże.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pokój nr 14, w godzinach od 720 do 1520.

Pouczenie

Po upływie 14 dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Czyże, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Czyże 19.09.2018 r.

PP.6733.6.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (085) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U.2017 poz. 1078) zawiadamia się, że w dniu  10 września 2018 roku  na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego 15kV i niskiego 0,4kV napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach nr ewidencyjny 102, 101, 313, 376, 247, 246, 179, 103, 85, 86/1, 91/3, 92, 93, 95/1, 94/1 obręb Morze i 1049 obręb Zbucz w miejscowości Morze gmina Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


 

Czyże 29.08.2018 r.

PP.6220.2.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.), w związku z art. 79, art. 74 ust. 3, art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), informuje się, iż w dniu 16.08.2018 r. przedłożono RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,budowa budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na działce nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, gmina Czyże”.

Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Pana Tomasza Topolewskiego.

       Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy, informuje się o możliwości zapoznania się z przedłożoną do wglądu dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. od 720 do 1520 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Czyże, dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

PP.6220.2.2018

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 1 pkt. 1, art. 97 § 2 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

 

postanawiam

 

podjąć postępowanie z urzędu w sprawie z wniosku z dnia 5 kwietnia 2018 r. Pana Tomasza Topolewskiego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na działce nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, gmina Czyże.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego postanowieniem znak PP.6220.2.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. Wójta Gminy Czyże zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na działce nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, gmina Czyże do czasu przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 16 sierpnia 2018 r. Pan Tomasz Topolewski przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 97 § 2 Kpa gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak na wstępie.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Otrzymują:

1.     Tomasz Topolewski,

2.     Pozostałe strony postępowania według wykazu,

3.     a/a.

4.      


Czyże 27.08.2018 r.

PP.6733.1.2017

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                        Na podstawie art. 104 § 1 i art. 151 § 1 pkt 1 w związku z art. 145§1, art. 145a i art. 145b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 87, położonej w Leszczynach.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pani Haliny Kiryluk w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Czyże 27.08.2018 r.

PP.6733.1.2017

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                        Na podstawie art. 104 § 1 i art. 151 § 1 pkt 1 w związku z art. 145§1, art. 145a i art. 145b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 87, położonej w Leszczynach.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pani Raisy Ostaszewskiej i Pana Włodzimierza Ostaszewskiego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Czyże 2018-08-16

PP.6733.4.2018

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017. poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy lampy hybrydowej na działce nr ewidencyjny 101 w Kojłach gmina Czyże. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże.

             W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 30 sierpnia 2018 r.).


Czyże 2018-08-16

PP.6733.5.2018

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017. poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy lampy hybrydowej na działce nr ewidencyjny 138 w Podrzeczanach gmina Czyże. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 30 sierpnia 2018 r.).


 

Czyże 01.08.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pani Haliny Kiryluk w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14-u dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 01.08.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pani Raisy Ostaszewskiej i Pana Włodzimierza Ostaszewskiego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14-u dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 29.06.2018 r.

PP.6220.2.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam, że w dniu 29.06.2018 r. zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na dz. Nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, Gmina Czyże.

              Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Pana Tomasza Topolewskiego. Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, pokój nr 14 w godz. od. 720 do 1520. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.


Czyże 27.06.2018 r.

PP.6220.2.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam, że w dniu 27.06.2018 r. zostało wydane postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  dla inwestycji polegającej na   Budowie budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na dz. Nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, Gmina Czyże.    

Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Pana Tomasza Topolewskiego. Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże pokój nr 14 w godz. od. 720 do 1520. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie siedmiu dni od daty jego publicznego ogłoszenia.


 

Czyże 27.06.2018 r.

PP.6733.4.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U.2017 poz. 1078) zawiadamia się, że w dniu  27 czerwca 2018 roku  na wniosek Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy lampy hybrydowej na działce nr ewidencyjny 101 w Kojłach gmina Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 27.06.2018 r.

PP.6733.5.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U.2017 poz. 1078) zawiadamia się, że w dniu  27 czerwca 2018 roku  na wniosek Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy lampy hybrydowej na działce nr ewidencyjny 138 w Podrzeczanach gmina Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 10.05.2018 r.

PP.6733.1.2017

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997

 fax. (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 151 § 1 pkt 1 w związku z art. 145§1, art. 145a i art. 145b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2018 roku została wydana decyzja w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 87, położonej w Leszczynach.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pani Raisy Ostaszewskiej i Pana Włodzimierza Ostaszewskiego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Czyże 10.05.2018 r.

PP.6733.1.2017

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997

fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 151 § 1 pkt 1 w związku z art. 145§1, art. 145a i art. 145b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2018 roku została wydana decyzja w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 87, położonej w Leszczynach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pani Haliny Kiryluk w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Czyże 17.04.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pani Raisy Ostaszewskiej i Pana Włodzimierza Ostaszewskiego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny.

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14-u dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 17.04.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pani Haliny Kiryluk w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny.

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14-u dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 06.04.2018 r.

PP.6220.2.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku na wniosek Pana Tomasza Topolewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na dz. Nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, Gmina Czyże. 

            Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                               

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97.  Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2007-01-24

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2021-03-08

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2007-01-25