Obwieszczenia

Czyże 17.04.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pani Raisy Ostaszewskiej i Pana Włodzimierza Ostaszewskiego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny.

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14-u dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 17.04.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pani Haliny Kiryluk w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny.

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14-u dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 06.04.2018 r.

PP.6220.2.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku na wniosek Pana Tomasza Topolewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na dz. Nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, Gmina Czyże. 

            Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                               

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (85) 681 89 97.  Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże dnia 29.03.2018 r.

PP.6220.1.2018 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 29.03.2018 r. została wydana Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na dz. Nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, Gmina Czyże.

 

            Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pana Tomasza Topolewskiego.

            Uprzejmie informujemy, że dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tut. Urzędu.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z  treścią decyzji, a także dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże  - pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu / od poniedziałku do piątku od 7.20 do 15.20/ oraz korespondencyjnie na adres:

 

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże dnia 29.03.2018 r.

PP.6733.1.2017

 

P o s t a n o w i e n i e

 

            Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, iż wniosek złożony w dniu 29.01.2018 r. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017 nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA  ponieważ przedmiotowa sprawa wymaga rozszerzonego postępowania dowodowego. Termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 10.05.2018 r. Zgodnie z art. 37 KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Otrzymują :

1.      Pani Raisa Ostaszewska

2.      Pan Włodzimierz Ostaszewski

3.      Strony według wykazu

4.      Tablica ogłoszeń w miejscowości Leszczyny

5.      a/a


Czyże dnia 29.03.2018 r.

PP.6733.1.2017

P o s t a n o w i e n i e

 

            Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, iż wniosek złożony w dniu 26.01.2018 r. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017 nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA  ponieważ przedmiotowa sprawa wymaga rozszerzonego postępowania dowodowego. Termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 10.05.2018 r. Zgodnie z art. 37 KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Otrzymują :

1.      Pani Halina Kiryluk

2.      Strony według wykazu

3.      Tablica ogłoszeń w miejscowości Leszczyny

4.      a/a


Czyże 12.03.2018 r.

PP.6220.1.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 12 marca 2018 roku na wniosek Pana Tomasza Topolewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na dz. Nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, Gmina Czyże. 

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                    

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (085) 681 89 97.  Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

 

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże 2018-03-22

PP.6733.3.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2018 roku została wydana decyzja o zmianie decyzji PP.6733.3.2017 z dnia 21.11.2017 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie nazwy inwestycji z „Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 5000 dm3”, na „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom pomocy wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 5000 dm3”.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 5 kwietnia 2018 r.).


Czyże 13.03.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pani Haliny Kiryluk w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny.

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14-u dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 13.03.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pani Raisy Ostaszewskiej i Pana Włodzimierza Ostaszewskiego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny.

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14-u dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 12.03.2018 r.

PP.6220.1.2018

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 12 marca 2018 roku na wniosek Pana Tomasza Topolewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie budynku inwentarskiego, kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych na dz. Nr geod. 564/2, 565/2 i 565/3 obręb Klejniki, Gmina Czyże. 

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                                    

W przedmiotowej sprawie decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii:          

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,               

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tutejszego Urzędu.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, tel. (085) 681 89 97. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w pokoju nr 14, w godzinach 720 – 1520 oraz korespondencyjnie na adres:

 

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże


Czyże 01.03.2018 r.

PP.6733.3.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) zawiadamia się, że w dniu 1 marca 2018 roku na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji znak: PP.6733.3.2017 z dnia 21.11.2017 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie nazwy inwestycji z „Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 5000 dm3”, na „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom pomocy wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 5000 dm3”.

 

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.


Czyże dnia 27.02.2018 r.

PP.6733.1.2017

 

P o s t a n o w i e n i e

 

            Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, iż wniosek złożony w dniu 29.01.2018 r. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017 nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA  ponieważ w przedmiotowej sprawie niezbędne jest stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Termin załatwienia sprawy ustala się do czasu zajęcia stanowiska przez RDOŚ w Białymstoku. Zgodnie z art. 37 KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Otrzymują :

1.      Pani Raisa Ostaszewska

2.      Pan Włodzimierz Ostaszewski

3.      Strony według wykazu

4.      Tablica ogłoszeń w miejscowości Leszczyny

5.      a/a


Czyże dnia 27.02.2018 r.

PP.6733.1.2017

P o s t a n o w i e n i e

 

            Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, iż wniosek złożony w dniu 26.01.2018 r. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017 nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA  ponieważ w przedmiotowej sprawie niezbędne jest stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Termin załatwienia sprawy ustala się do czasu zajęcia stanowiska przez RDOŚ w Białymstoku. Zgodnie z art. 37 KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Otrzymują :

6.      Pani Halina Kiryluk

7.      Strony według wykazu

8.      Tablica ogłoszeń w miejscowości Leszczyny

9.      a/a


Czyże 02.02.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 149 § 1 i art. 150 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu  02 luty 2018 roku  na wniosek Pani Haliny Kiryluk, zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7-miu dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 02.02.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 149 § 1 i art. 150 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu  02 luty 2018 roku  na wniosek Pani Raisy Ostaszewskiej i  Pana Włodzimierza Ostaszewskiego, zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7-miu dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 2017-11-21

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 listopada 2017 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca przebudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 5000 dm3 na nieruchomości oznaczonej nr geod. 124/1 w obrębie gruntów Szostakowo.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 5 grudnia 2017 r.)


Czyże 06.10.2017 r.

PP.6733.3.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu  6 października 2017 roku  na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 5000 dm3 na nieruchomości oznaczonej nr geod. 124/1 w obrębie gruntów Szostakowo.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 2017-09-27

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

                        Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 / podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2017 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej i podziemnej linii niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach nr ewidencyjny 262/1; 602; 232; 525/2 w Leniewie gmina Czyże.  

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 11 października 2017 r.)


Czyże 16.08.2017 r.

PP.6733.2.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (085) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U.2017 poz. 1078) zawiadamia się, że w dniu  8 sierpnia 2017 roku  na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej i podziemnej linii niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach nr ewidencyjny 262/1; 602; 232; 525/2 w Leniewie gmina Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 2017-07-03

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (085) 6818997, fax (085) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                        Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U.2016 poz. 778) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2017 roku zostanie wydana decyzja o zmianie decyzji PP.6733.1.2017 z dnia 14.06.2017 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie parametru w warunkach architektoniczno – urbanistycznych określonych w rozstrzygnięciu decyzji (strona 1 tiret. 4).

            Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pawła Ponikowskiego adres do doręczeń; Up-Telecom sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa.

 

            W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 18 lipca 2017 r.).


Czyże 2017-06-14

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (085) 6818997, fax (085) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U.2016 poz. 778) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2017 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pawła Ponikowskiego adres do doręczeń; Up-Telecom sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 29 czerwca 2017 r.)


 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2007-01-24

Data modyfikacji: 2018-04-17

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2007-01-25