Obwieszczenia

Czyże 02.02.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 149 § 1 i art. 150 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu  02 luty 2018 roku  na wniosek Pani Haliny Kiryluk, zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7-miu dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 02.02.2018 r.

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 149 § 1 i art. 150 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu  02 luty 2018 roku  na wniosek Pani Raisy Ostaszewskiej i  Pana Włodzimierza Ostaszewskiego, zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Czyże z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt Nr PP.6733.1.2017.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7-miu dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 2017-11-21

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 listopada 2017 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca przebudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 5000 dm3 na nieruchomości oznaczonej nr geod. 124/1 w obrębie gruntów Szostakowo.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 5 grudnia 2017 r.)


Czyże 06.10.2017 r.

PP.6733.3.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1275) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu  6 października 2017 roku  na wniosek Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 5000 dm3 na nieruchomości oznaczonej nr geod. 124/1 w obrębie gruntów Szostakowo.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 2017-09-27

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (85) 6818997, fax (85) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

                        Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 / podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2017 roku została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej i podziemnej linii niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach nr ewidencyjny 262/1; 602; 232; 525/2 w Leniewie gmina Czyże.  

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 11 października 2017 r.)


Czyże 16.08.2017 r.

PP.6733.2.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (085) 6818997, fax 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U.2017 poz. 1078) zawiadamia się, że w dniu  8 sierpnia 2017 roku  na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosława Sajewicza adres do korespondencji: Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej i podziemnej linii niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach nr ewidencyjny 262/1; 602; 232; 525/2 w Leniewie gmina Czyże.

 

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14-u dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czyże.


Czyże 2017-07-03

PP.6733.1.2017

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (085) 6818997, fax (085) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

                        Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U.2016 poz. 778) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2017 roku zostanie wydana decyzja o zmianie decyzji PP.6733.1.2017 z dnia 14.06.2017 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie parametru w warunkach architektoniczno – urbanistycznych określonych w rozstrzygnięciu decyzji (strona 1 tiret. 4).

            Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pawła Ponikowskiego adres do doręczeń; Up-Telecom sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa.

 

            W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 18 lipca 2017 r.).


Czyże 2017-06-14

 

Wójt Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

tel. (085) 6818997, fax (085) 6818991

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U.2016 poz. 778) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2017 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr geod. 87 w obrębie gruntów Leszczyny.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pawła Ponikowskiego adres do doręczeń; Up-Telecom sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój nr 14 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (do dnia 29 czerwca 2017 r.)


 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2007-01-24

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2007-01-25