Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Czyże

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych w obrębie wsi:

- Klejniki, działka oznaczona nr geodezyjnym 412 w części dotyczącej powierzchni 0.39 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi 140.40 zł rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 50.00 zł. Postąpienie wynosi 10.00 zł.

- Kojły, działka oznaczona nr geodezyjnym 244/2 o powierzchni 0.15 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi 54.10 zł rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 30.00 zł. Postąpienie wynosi 5.00 zł.

- Kojły, działka oznaczona nr geodezyjnym 244/3 o powierzchni 0.18 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi 64,80 zł rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 30.00 zł. Postąpienie wynosi 5.00 zł.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MARCA 2018 ROKU O GODZINIE 1000 W POKOJU NR 14 URZĘDU GMINY

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

- Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej

- Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże dnia 12.03.2018 r.


GG. 6840.1.2018

Czyże dnia 06.03. 2018 r

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 121)

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy :

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena wywoławcza w zł

1

2

3

4

5

6

1.

Wieś Klejniki

działka Nr 725 KW

BI2P/000/16715/9

1.25

działka zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej oraz budynkiem gospodarczym. Powierzchnia użytkowa budynku szkoły- 1355 m2.

Ciężary i ograniczenia:

-lokal zamieszkały 47 m2

-filia ośrodka zdrowia 48 m2

OU- oświata, tereny i urządzenia usługowe z możliwością zmiany funkcji

587.000 zł.

Do ceny należy doliczyć koszty dokumentacji w kwocie 1252 zł

Nieruchomość w/w będzie przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Termin i miejsce przetargu zostanie podany odrębnym ogłoszeniem.


INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – zgodnie z art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz.217) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 02.02.2018 r. na stronie internetowej Gminy Czyże (www.ugczyze.pl) o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego - projektu pn. „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach”, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

w Hajnówce,

ul. 3 Maja 42,

17-200 Hajnówka

Wybór partnera odbył się w oparciu o art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz.217). Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie, to jest do dnia 24.02.2018 r. do godziny 9:00, złożona została jedna oferta.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zarządzenie Nr 1.2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i przedstawienia rekomendacji wyboru Partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach”.

2. Protokół z posiedzenia Komisji do oceny ofert i przedstawienia rekomendacji wyboru Partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego


S.271.3.2018

Czyże, 2018.03.20

 

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106) w związku z pkt 1 rozdziału  XIV Zapytania ofertowego z dnia 21 lutego 2018 r. informuję, że na realizację zamówienia pn. „Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże” została wybrana i uznana za najkorzystniejszą oferta Nr 2: Radosław Szymanowski BODY WORKS OUTDOOR FITNESS ul. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 41, 01-492 Warszawa:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena - 80,00 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin gwarancji – 20,00 pkt

- łączna liczba punktów – 100,00 pkt.

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zapytania ofertowego, co zostało potwierdzone niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich ważnych ofert Wykonawców biorących udział w przetargu.

Ustala się przewidywany termin podpisania umowy na dzień 27 marca 2018 r.
o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

Dziękując za udział w przetargu zapraszam do dalszej współpracy w zakresie wykonawstwa zamówień publicznych na terenie Gminy Czyże.

 

Otrzymują:

1)       HERKULES Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pogorska 34 C, 32-500 Chrzanów

2)       Radosław Szymanowski BODY WORKS OUTDOOR FITNESS ul. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 41, 01-492 Warszawa

3)       Archiformacja Pracownia Arcchitektoniczna ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.

4)       Fit Park Sp. z o.o. -Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

5)       Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok


S.271.3.2018

Czyże, 2018.03.09

Dotyczy zapytania ofertowego „Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. W dniu 9 marca 2018 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 48.799,87 PLN (netto), w przeliczeniu 11.318,01 EURO.

3. Łącznie wpłynęło 5 ofert, złożonych w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4. Informacje o otwartych ofertach:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN brutto)

Okres gwarancji

1.

HERKULES Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pogorska 34 C,

32-500 Chrzanów

72.898,41

60 miesięcy

2.

Radosław Szymanowski BODY WORKS OUTDOOR FITNESS

ul. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 41,

01-492 Warszawa

55.953,93

60 miesięcy

3.

Archiformacja Pracownia Arcchitektoniczna

ul. R. Dmowskiego 2,

63-000 Środa Wlkp.

58.900,00

48 miesięcy

4.

Fit Park Sp. z o.o. -Sp. k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74,

87-100 Toruń

60.599,64

60 miesięcy

5.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15,

15-751 Białystok

75.320,96

60 miesięcy

5. Na tym otwarcie ofert zakończono.

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

1) ………………

2) ………………

3) ………………


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

S.271.3.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa siłowni zewnętrznej - Fitnesspark Czyże

Prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017r. poz. 106)

Zatwierdził:

Czyże, dn. 21 luty 2018 r.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże

tel. 85 681 35 17, faks: 85 681 89 91

adres strony internetowej: http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

adres poczty elektronicznej: ugczyze@ugczyze.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Gmina Czyże zaprasza do złożenia oferty na wykonanie budowy siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże.

Zakres prac:

1) Montaż 10 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej:

Wyciskanie siedząc / wyciąg górny (2 stanowiska)

Narciarz / surfer (2 stanowiska)

Biegacz dwustanowiskowy

Prasa nożna (2 stanowiska)

Wioślarz

Orbitek (1 stanowisko)

Małe koła Tai – Chi (2 stanowiska)

Twister (3 stanowiska)

Chodziarz (1 stanowisko)

Motyl (1 stanowisko)

oraz

Ławka betonowa z oparciem (2 szt.)

Kosz na śmieci stalowy (2 szt.)

Tablica informacyjna

2) Wykonanie utwardzenia placu pod urządzeniami siłowni o wymiarach 2x3m (8 szt.) i 3x3m (2 szt.) z bruku klinkierowego o wymiarach 200/100/52 mm na podbudowie z pospółki o uziarnieniu 1-31 mm gr. 15 cm (dolna warstwa) i piaskowo – cementowej gr. 10 cm (górna warstwa). Utwardzenie wykonać w obrzeżach betonowych gr. 6 cm i wysokości 20 cm.

Szczegółowy zakres prac oraz technologia ich wykonania zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:

1) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,

2) przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia,

3) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

4) sporządzenie protokołów badań i sprawdzeń,

4. Wymagania dotyczące robót:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

5. Równoważność materiałów:

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały użyte nazwy własne lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

6. Wymagany termin płatności faktury – 30 dni od dnia wystawienia.

III. Termin realizacji zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia do 25 maja 2018 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego przez wykonawcę oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego.

2) Posiadania zdolności technicznej i zawodowej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min. 1 zamówienie polegające na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjne o wartości min. 50 000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego wykazu robót budowlanych stanowiącego element formularza ofertowego (punkt 4. formularza). Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające , że roboty budowlane zostały należycie zrealizowane.

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego przez wykonawcę oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego.

V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia.

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 349 z późn.zm.).

VII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego, numer konta 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080;

2) w innej formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - poprzez złożenie w kasie Urzędu Gminy.

VIII. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. X niniejszego zapytania) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2. po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności z wykorzystaniem formularza ofertowego, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oryginał) według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;

b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania;

c. Kosztorys ofertowy – uwzględniający wyjaśnienia ujęte w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego;

d. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem (tylko w przypadku gdy oferta i załączniki nie będą podpisane przez osoby wskazane w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba została umocowana.

2. W przypadku złożenia oferty bez kompletu wymaganych załączników, wykonawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, od dnia przesłania takiego wezwania.

3. W przypadku, gdy oferta będzie zawierała oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, zamawiający dokona poprawy, informując o tym fakcie wykonawcę. W prowadzone poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. UWAGA: Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia „za zgodność z oryginałem” i złożenie podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

7. Oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. W przypadku złożenia nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy wykonawca nie posiada pieczątki imiennej powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści powinny być parafowane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

8. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.

9. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w zapytaniu. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy będących załącznikami do zapytania.

10. Żądane dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi.

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże oraz oznaczona w sposób następujący: Oferta na realizację zadania pn.: Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże, Nie otwierać przed 09.03.2018 r. godz. 10:15.

2. Ofertę należy złożyć osobiście /kurierem/ przesłać pocztą (adres jak wyżej) w terminie do dnia 09.03.2018 r. do godz. 10:00, miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, sekretariat – pokój nr 17. O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (opakowania), bądź za złe skierowanie przesyłki.

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

6.Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże – sala konferencyjna w dniu 09.03.2018 r. godz. 10:15.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

A. Cena oferty – 80%

W kryterium ceny poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów Kc:

Kc = (Cn/Cb) x 80 pkt

gdzie:

Cn – oznacza najniższą cenę ofertową wśród złożonych ofert;

Cb – oznacza cenę badanej oferty

B. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji – 20%

Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów (max. 20) według poniższej zasady:

Termin gwarancji wynoszący 36 miesięcy – 0 pkt.

Termin gwarancji wynoszący 48 miesięcy – 10 pkt.

Termin gwarancji wynoszący 60 miesięcy – 20 pkt.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca winien wypełnić w formularzu ofertowym tabelę dotyczącą kryterium: okres gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego pola z terminem gwarancji zamawiający odrzuci jego ofertę.

Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty za każde kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów za wszystkie kryteria stanowi ocenę końcową. Wybrany zostanie wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie oferty, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz inne informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (w postaci zeskanowanych dokumentów). W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.

2) Osoby uprawnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Jałoza Andrzej tel. (085) 681 89 97.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto, wysokość podatku VAT za całość zamówienia.

2. Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 1 do zapytania).

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. Informacja o zakończeniu postępowania

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl informację o:

1) wyborze wykonawcy albo

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ostatecznej ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie winno być wniesione zgodnie z art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego, numer konta 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże”;

2) w innej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - poprzez złożenie w kasie Urzędu Gminy.

3. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

5. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:

1) 70% – w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

2) 30% – w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowe wykonanie zamówienia.

XVII. Warunki zawarcia i zmiana umowy

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

2. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy

XVIII. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,

2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

4) unieważnienia postępowania, jeśli:

a) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

c) postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

XIX. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy,

Załącznik Nr 5 – Projekt budowlano - wykonawczy,

Załącznik Nr 6 – Przedmiar robót,

Załącznik Nr 7 – Wyjaśnienie do przedmiaru robót.


GG. 6845.46.2018

Czyże dnia 15.02. 2018 r

O G Ł O S Z E N I E

Niniejszym podaję wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Czyże przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147z późn. zm.)

Lp.

Obręb

Nr działki

Pow.

w ha

Opis

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena czynszu dzierżawnego w zł

1

2

3

4

5

6

1

Kojły

244/2

0.15

użytki rolne (R)

Rolnicze

54.00

2

Kojły

244/3

0.18

użytki rolne (R), brak drogi dojazdowej

Rolnicze

64.80

Powyższe nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli sąsiadujących działek celem poprawienia struktury użytkowania.


GMINA CZYŻE

CZYŻE 98

17-207 CZYŻE

S.271.2.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L.p.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ

PRZEWIDYWANY TRYB

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W UJĘCIU KWARTALNYM

1.

Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Czyże „Słoneczna Szkoła”

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

124 772,00

III


Ogłoszenie nr 500029507-N-2018 z dnia 08-02-2018 r.

Gmina Czyże: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki kol. Tynkowszczyzna gm. Czyże

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 636068-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czyże, Krajowy numer identyfikacyjny 050659243, ul. Czyże 98, 17-207 Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-mail a.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki kol. Tynkowszczyzna gm. Czyże

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki kol. Tynkowszczyzna gm. Czyże” takich jak: 1) Kuraszewo - Usnarszczyzna Nr drogi 107223B o długości 150 mb szer. 4,50 m na pow. 705 m2 2) Kuraszewo - kol. Bujakowszczyzna Nr drogi 107173B o długości 260 mb szer. 3,5-4,0 m na pow. 965 m2 3) Kuraszewo - kol. Nowokornin Nr drogi 107169B o długości 150 mb szer. 3,5 m na pow. 540 m2 4) Kuraszewo - kol. Nr drogi 107171B o długości 150 mb szer. 3,5 m na pow. 555 m2 5) Klejniki – kol. Tynkowszczyzna Nr drogi 107224B o długości 735 mb szer. 3,50 na pow. 2632m2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, zwane dalej „dokumentacją” stanowiące załączniki do SIWZ. Przebudowa nawierzchni dróg polega na położeniu na istniejącej podbudowie warstwy 5 cm masy mineralno-asfaltowej żwirowo-piaskowej oraz uzupełnieniem pobocza kruszywem naturalnym stabilizowanym mechaniczne o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 339792.75
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 417945.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 417945.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 417945.08
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Czyże, dnia 02.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA NR 1/2018

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

jako Wnioskodawca, ubiegając się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego projektu pn. „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach”;

w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

1. Opis projektu:

Projekt ma na celu zachowanie i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim są język, pieśni, zwyczaje, obrzędy, oraz unikatowy język regionalny, które są zbierane i odtwarzane przez zespół folklorystyczny „Czyżowianie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach.

Według wstępnych założeń projekt ma obejmować następujące działania ze strony Gminnego Ośrodka Kultury: zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wystawienniczego i muzycznego niezbędnego do przeprowadzania prób zespołu oraz prowadzenia działań promocyjnych związanych z kultywowaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt pozwoli na lepszy rozwój pracy twórczej zespołu oraz prezentacji jego dorobku na różnych przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych na terenie obszaru LGD „Puszcza Białowieska”.

2. Spodziewany czas realizacji projektu:

Od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

3. Typy instytucji, z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu:

Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru nr 13/2018/EFRR

Partnerem w projekcie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach naboru nr 13/2018/EFRR, w szczególności osoby fizyczne, podmioty o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) i podmioty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541), przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji pro-gramów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące, aktualne dokumenty i wytyczne:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

b) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska" na lata 2014-202 (LSR LGD PB),

c) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (SZOOP),

d) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

e) Regulamin naboru projektów

Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

4. Kryteria wyboru partnera:

· zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa oraz wpływ proponowanych działań na osiągnięcie celów projektu,

· deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne), opis posiadanych zasobów rzeczowych i osobowych, które kandydat na Partnera jest w stanie wnieść do Projektu,

· opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań opisanych w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia.

· doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze

5. Termin i sposób składania ofert

Oferty partnerstwa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w projekcie „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach” w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 13/2018/EFRR planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego" należy składać lub nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 24.02.2018 r. do godziny 9.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój Nr 11. Liczy się moment wpływu oferty do organizatora otwartego naboru partnera. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie głównej Urzędu Gminy Czyże do dnia 26.02.2018 r.

Wymagane dokumenty:

a) karta zgłoszenia partnera - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,

b) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),

c) statut (jeśli oferent posiada),

d) oświadczenia - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia:

- o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego

- o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,

- o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

· art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późń. zm.),

· art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),

· art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541),

· przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

Inne, niż wymienione wyżej oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści ogłoszenia o naborze i/lub oferty.

Wymienione w lit. b, c dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

6. Informacje dodatkowe

a) Lider projektu zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji działań na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie szczególnie w przypadku nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania, zmiany koncepcji realizacji projektu itp.

b) Wszelkich informacji nt. przedmiotowego naboru udzielają: Jerzy Jakimiuk, nr tel. 85 681 35 31, adres e-mail: gok.czyze@wp.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7.20 - 15.20

Zapraszam do składania ofert !

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

Jerzy Jakimiuk


Czyże, 2018.02.20

S.271.1.2018

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zapytania ofertowego „Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże”

Zamawiający, zgodnie z rozdziałem XIV pkt 4. zapytania ofertowego informuje o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Otrzymują:

1. 1. HERKULES Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pogorska 34 C 32-500 Chrzanów

2. SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki Zęborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin

3. P.P.H.U. MEVIUS Mateusz Cichowski 21-050 Piaski Majdan Brzezicki 42

4. „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk

5. Fit Park Sp. z o.o. -Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

6. WIMED Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

7. MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość


S.271.1.2018

Czyże, 2018.01.31

Dotyczy zapytania ofertowego „Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. W dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 48.799,87 PLN (netto), w przeliczeniu 11.318,01 EURO.

3. Łącznie wpłynęło 7 ofert, złożonych w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4. Informacje o otwartych ofertach:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN brutto)

Okres gwarancji

1.

HERKULES Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pogorska 34 C 32-500 Chrzanów

72.898,41

60 m-cy

2.

SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki

Zęborzyce Tereszyńskie 74

20-515 Lublin

50.247,08

60 m-cy

3.

P.P.H.U. MEVIUS Mateusz Cichowski

21-050 Piaski Majdan Brzezicki 42

59.054,76

60 m-cy

4.

„PT” s.c.

M. Ignaciuk

T. Dąbrowski

ul. Marynarki Polskiej 96

80-557 Gdańsk

63.099,00

60 m-cy

5.

Fit Park Sp. z o.o -Sp. k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

61.377,00

60 m-cy

6.

WIMED Sp. z o.o.

ul. Tarnowska 48

33-170 Tuchów

73.393,08

60 m-cy

7.

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 60a

88-170 Pakość

60.282,30

60 m-cy

5. Na tym otwarcie ofert zakończono.

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

1) ………………

2) ………………

3) ………………


GG. 6845.13.2018

Czyże dnia 25.01. 2018 r

O G Ł O S Z E N I E

Niniejszym podaję wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Czyże przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147z późn. zm.)

Lp.

Obręb

Nr działki

Pow.

w ha

Opis

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena czynszu dzierżawnego w zł

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Klejniki

Klejniki

Zbucz

685 część

412 część

3/11 część

0.4182

0.3900

0.4000

użytki zielone (Ł,Ps)

użytek zielony (Ps)

użytek zielony (R)

rolnicze

rolnicze

rolnicze

150,55

140.40

144,00

Powyższe nieruchomości są wydzierżawione osobom fizycznym, którym przysługuje pierwszeństwo przedłużenia terminu dalszej dzierżawy.


S.271.5.2017

Czyże, 2018.01.18

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki kol. Tynkowszczyzna gm. Czyże„ została wybrana i uznana za najkorzystniejszą oferta Nr 1: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena - 60,00 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 0,00 pkt

- łączna liczba punktów – 60,00 pkt.

Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, co zostało potwierdzone niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich ważnych ofert Wykonawców biorących udział w przetargu.

Ustala się przewidywany termin podpisania umowy na dzień 8 lutego 2018 r.
o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

Dziękując za udział w przetargu zapraszam do dalszej współpracy w zakresie wykonawstwa zamówień publicznych na terenie Gminy Czyże.

Otrzymują:

1) Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183.


S. 271.1.2018

Czyże, dnia 25.01.2018 r.

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże

………………………………………

………………………………………

………………………………………

W związku z zapytaniem oferenta z dnia 23.01.2018 r. udzielam wyjaśnień do Zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na „Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże”:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy przy wycenie należy kierować się zapytaniem ofertowym czy przedmiarem. W zapytaniu ofertowy występuje urządzenie „chodziarz” które nie występuje w przedmiarze natomiast w przedmiarze występuje zapis „dostawa i montaż na kotwach montażowych urządzenia duże koła obrotowe (2 stanowiska) a nie występuje urządzenie „chodziarz”.

Odpowiedź:

Należy kierować się zapytaniem ofertowym i uwzględnić wycenę urządzenia "chodziarz".

Pytanie 2:

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat zgodności z normą PN EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę akredytowaną PCA (Polskie Centrum Akredytacji)?

Odpowiedź:

Wymagamy aby wykonawca posiadał certyfikat zgodności z normą PN EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę akredytowaną PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Pytanie 3:

Czy zamawiający w urządzeniach wyciąg górny, krzesło do wyciskania (wyciskanie siedząc), wioślarz przewiduje zastosowanie siedzisk ruchomych, które podczas wykonywania ćwiczeń unoszą lub przesuwają ćwiczącego. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w urządzeniach wyciąg górny, krzesło do wyciskania (wyciskanie siedząc), wioślarz siedzisk przytwierdzonych na stałe bez możliwości unoszenia lub przesuwania ćwiczącego, wówczas wykonywanie ćwiczeń na tych urządzeniach polega tylko na machaniu rękoma?

Odpowiedź:

Zamawiający w urządzeniach wyciąg górny, krzesło do wyciskania (wyciskanie siedząc), wioślarz przewiduje zastosowanie siedzisk ruchomych, które podczas wykonywania ćwiczeń unoszą lub przesuwają ćwiczącego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie w urządzeniach wyciąg górny, krzesło do wyciskania (wyciskanie siedząc), wioślarz siedzisk przytwierdzonych na stałe bez możliwości unoszenia lub przesuwania ćwiczącego.

Powyższą informację należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

S.271.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa siłowni zewnętrznej - Fitnesspark Czyże

Prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017r. poz. 106)

Zatwierdził:

Czyże, dn. 16 stycznia 2018 r.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże

tel. 85 681 35 17, faks: 85 681 89 91

adres strony internetowej: http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

adres poczty elektronicznej: ugczyze@ugczyze.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Gmina Czyże zaprasza do złożenia oferty na wykonanie budowy siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże.

Zakres prac:

1) Montaż 10 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej:

Wyciskanie siedząc / wyciąg górny (2 stanowiska)

Narciarz / surfer (2 stanowiska)

Biegacz dwustanowiskowy

Prasa nożna (2 stanowiska)

Wioślarz

Orbitek (1 stanowisko)

Małe koła Tai – Chi (2 stanowiska)

Twister (3 stanowiska)

Chodziarz (1 stanowisko)

Motyl (1 stanowisko)

oraz

Ławka betonowa z oparciem (2 szt.)

Kosz na śmieci stalowy (2 szt.)

Tablica informacyjna

2) Wykonanie utwardzenia placu pod urządzeniami siłowni o wymiarach 2x3m (8 szt.) i 3x3m (2 szt.) z bruku klinkierowego o wymiarach 200/100/52 mm na podbudowie z pospółki o uziarnieniu 1-31 mm gr. 15 cm (dolna warstwa) i piaskowo – cementowej gr. 10 cm (górna warstwa). Utwardzenie wykonać w obrzeżach betonowych gr. 6 cm i wysokości 20 cm.

Szczegółowy zakres prac oraz technologia ich wykonania zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:

1) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,

2) przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia,

3) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

4) sporządzenie protokołów badań i sprawdzeń,

4. Wymagania dotyczące robót:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

5. Równoważność materiałów:

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały użyte nazwy własne lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

6. Wymagany termin płatności faktury – 30 dni od dnia wystawienia.

III. Termin realizacji zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia do 25 maja 2018 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego przez wykonawcę oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego.

2) Posiadania zdolności technicznej i zawodowej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min. 1 zamówienie polegające na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjne o wartości min. 50 000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego wykazu robót budowlanych stanowiącego element formularza ofertowego (punkt 4. formularza). Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające , że roboty budowlane zostały należycie zrealizowane.

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego przez wykonawcę oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego.

V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia.

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 349 z późn.zm.).

VII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego, numer konta 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080;

2) w innej formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - poprzez złożenie w kasie Urzędu Gminy.

VIII. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. X niniejszego zapytania) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2. po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności z wykorzystaniem formularza ofertowego, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oryginał) według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;

b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania;

c. Kosztorys ofertowy;

d. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem (tylko w przypadku gdy oferta i załączniki nie będą podpisane przez osoby wskazane w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba została umocowana.

2. W przypadku złożenia oferty bez kompletu wymaganych załączników, wykonawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, od dnia przesłania takiego wezwania.

3. W przypadku, gdy oferta będzie zawierała oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, zamawiający dokona poprawy, informując o tym fakcie wykonawcę. W prowadzone poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. UWAGA: Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia „za zgodność z oryginałem” i złożenie podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

7. Oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. W przypadku złożenia nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy wykonawca nie posiada pieczątki imiennej powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści powinny być parafowane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

8. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.

9. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w zapytaniu. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy będących załącznikami do zapytania.

10. Żądane dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi.

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże oraz oznaczona w sposób następujący: Oferta na realizację zadania pn.: Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże, Nie otwierać przed 31.01.2018 r. godz. 10:15.

2. Ofertę należy złożyć osobiście /kurierem/ przesłać pocztą (adres jak wyżej) w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10:00, miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, sekretariat – pokój nr 17. O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (opakowania), bądź za złe skierowanie przesyłki.

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

6.Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże – sala konferencyjna w dniu 31.01.2018 r. godz. 10:15.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

A. Cena oferty – 80%

W kryterium ceny poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów Kc:

Kc = (Cn/Cb) x 80 pkt

gdzie:

Cn – oznacza najniższą cenę ofertową wśród złożonych ofert;

Cb – oznacza cenę badanej oferty

B. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji – 20%

Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów (max. 20) według poniższej zasady:

Termin gwarancji wynoszący 36 miesięcy – 0 pkt.

Termin gwarancji wynoszący 48 miesięcy – 10 pkt.

Termin gwarancji wynoszący 60 miesięcy – 20 pkt.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca winien wypełnić w formularzu ofertowym tabelę dotyczącą kryterium: okres gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego pola z terminem gwarancji zamawiający odrzuci jego ofertę.

Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty za każde kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów za wszystkie kryteria stanowi ocenę końcową. Wybrany zostanie wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie oferty, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz inne informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (w postaci zeskanowanych dokumentów). W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.

2) Osoby uprawnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Jałoza Andrzej tel. (85) 681 89 97.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto, wysokość podatku VAT za całość zamówienia.

2. Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 1 do zapytania).

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. Informacja o zakończeniu postępowania

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl informację o:

1) wyborze wykonawcy albo

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ostatecznej ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie winno być wniesione zgodnie z art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego, numer konta 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże”;

2) w innej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - poprzez złożenie w kasie Urzędu Gminy.

3. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

5. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:

1) 70% – w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

2) 30% – w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowe wykonanie zamówienia.

XVII. Warunki zawarcia i zmiana umowy

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

2. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy

XVIII. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,

2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

4) unieważnienia postępowania, jeśli:

a) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

c) postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

XIX. Załączniki: (kliknij, aby pobrać)

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy,

Załącznik Nr 5 – Projekt budowlano - wykonawczy,

Załącznik Nr 6 – Przedmiar robót.


S.271.5.2017

Czyże, 2018.01.11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki kol. Tynkowszczyzna gm. Czyże„

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. W dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 407.631,46 PLN (netto), w przeliczeniu 97.638,62 EURO.

3. Łącznie wpłynęła 1 oferta, złożona w opakowaniu prawidłowo zamkniętym. Oferta wpłynęła w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4. Informacje o otwartych ofertach:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN brutto)

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD”

Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

417.945,08

2 lata

5. Na tym otwarcie ofert zakończono.

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

1) ………………

2) ………………

3) ………………


Ogłoszenie nr 636068-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.

Gmina Czyże: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki kol. Tynkowszczyzna gm. Czyże


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 050659243, ul. Czyże 98 , 17-207 Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-maila.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kliknij, aby pobrać):

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Wzór formularza ofertowego

3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

6. Wzór wykazu wykonanych najważniejszych robót budowlanych

7. Wzór umowy

8. Przedmiar robót

9. Kosztorys ofertowy


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Czyże (pokój nr 17)
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Czyże 98, 17-207 Czyże


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki kol. Tynkowszczyzna gm. Czyże
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Tak


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki kol. Tynkowszczyzna gm. Czyże” takich jak: 1) Kuraszewo - Usnarszczyzna Nr drogi 107223B o długości 150 mb szer. 4,50 m na pow. 705 m2 2) Kuraszewo - kol. Bujakowszczyzna Nr drogi 107173B o długości 260 mb szer. 3,5-4,0 m na pow. 965 m2 3) Kuraszewo - kol. Nowokornin Nr drogi 107169B o długości 150 mb szer. 3,5 m na pow. 540 m2 4) Kuraszewo - kol. Nr drogi 107171B o długości 150 mb szer. 3,5 m na pow. 555 m2 5) Klejniki – kol. Tynkowszczyzna Nr drogi 107224B o długości 735 mb szer. 3,50 na pow. 2632m2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, zwane dalej „dokumentacją” stanowiące załączniki do SIWZ. Przebudowa nawierzchni dróg polega na położeniu na istniejącej podbudowie warstwy 5 cm masy mineralno-asfaltowej żwirowo-piaskowej oraz uzupełnieniem pobocza kruszywem naturalnym stabilizowanym mechaniczne o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233000-9

45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1. którzy spełniają warunki dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie objętym przetargiem o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, każda robota w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej należy złożyć następujące dokumenty: a) informacja banku, kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość niezbędnej ilości środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy należy złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 3. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie czy też rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożeniem ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych lub potwierdzenie, że uzyskał dopuszczalne prawem zwolnienie lub ich odroczenie czy tez rozłożenie na raty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem ofert. 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2), 3) i 4) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono jego upadłości – dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem ofert, b) nie zalega w uiszczaniu podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo, że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych podatków lub wstrzymanie ich w całości decyzją właściwego organu - dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. 6) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju względem miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem ofert. 7) Wraz z ofertą wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie należy złożyć następujące dokumenty: a) wykaz najważniejszych robót budowlanych, tj. dwóch robót budowlanych w zakresie objętym przetargiem o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każda robota, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej należy złożyć następujące dokumenty: a) informacja banku, kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość niezbędnej ilości środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego, numer konta 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080; 2) w innej formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - poprzez złożenie w kasie Urzędu Gminy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
w przypadku zaistnienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłową realizację zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Oferta powinna być napisana w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czyże

Informuje mieszkańców gminy, iż istnieje możliwość zakupu używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 1000 litry w następujących cenach:

- pojemnik metalowy siatkowy w cenie 120 zł/szt.

- pojemnik metalowy pełny w cenie 150 zł/szt.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 roku sposobu zbierania odpadów segregowanych (szkło, plastyki) w worki w każdej posesji, wycofano pojemniki 1000 l ustawione wcześniej w każdej miejscowości. Zbędne pojemniki zgromadzono w miejscowości Czyże i przeznaczono do sprzedaży mieszkańcom gminy.

Dodatkowe informacje dotyczące zakupu pojemników można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże dnia 27.12.2017 r.

Wójt Gminy Czyże

inż. Jerzy Wasiluk


GG. 6845.14.2017

Czyże dnia 12.12. 2017 r

O G Ł O S Z E N I E

Niniejszym podaję wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Czyże przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147z późn. zm.)

Lp.

Obręb

Nr działki

Pow.

w ha

Opis

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena czynszu dzierżawnego w zł

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Leniewo

Leniewo

Osówka

Leniewo

Leniewo

Podrzeczany

Czyże

Kamień

503/3

103

85/2

311/10

56, 57

116/18

154/1

175 „cz”

0.1400

0.3800

0.1200

0.2944

0.9200

0.1721

0. 2080

0.4000

użytki zielone (Ł,Ps)

użytek zielony (Ps)

grunty orne (R)

użytek zielony (Ps)

użytki zielone (Ps)

grunty orne (R)

użytki zielone (Ps)

użytki zielone (Ps)

rolnicze

rolnicze

rolnicze

rolnicze

rolnicze

rolnicze

rolnicze

rolnicze

50,40

136,80

43,20

106,00

331,20

62,00

74,90

144,00

Powyższe nieruchomości są wydzierżawione osobom fizycznym, którym przysługuje pierwszeństwo przedłużenia terminu dalszej dzierżawy.Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Nowicki

Data wytworzenia: 2017-06-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2004-03-03

Data modyfikacji: 2018-03-20

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2004-03-03