Ogłoszenia

S.271.4.2019

Czyże, 2019.08.12

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czyże”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

1.     W dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2.     Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 204.955,56 PLN, w przeliczeniu 47.534,74 EURO.

3.     Łącznie wpłynęła 1 oferta, złożona w opakowaniu prawidłowo zamkniętym. Oferta wpłynęła w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4.     Informacje o otwartej ofercie:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN netto)

Liczba szkoleń

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

17-200 Hajnówka

ul. Łowcza 4

204.492,00

2

 

5.     Na tym otwarcie ofert zakończono.

6.     Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista przedstawicieli wykonawców obecnych w czasie otwarcia ofert.

 

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

1)    ………………

2)    ………………

3)    ………………


Ogłoszenie nr 581688-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. 
Gmina Czyże: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czyże
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98 , 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-mail a.jaloza@ugczyze.pl , zgierasimiuk@ugczyze.pl , faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Adres: 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czyże 
Numer referencyjny: S. 271.4.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia: 1/ systematycznym odbieraniu wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Czyże z 870 budynków jednorodzinnych, 3 wielorodzinnych (bloki) w których zamieszkują mieszkańcy (wykaz właścicieli nieruchomości z których będą odbierane odpady stanowić będzie załącznik do umowy), 2/ zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Czyże z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z zapisami, m.in.: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 3/ zapewnieniu i dystrybucji worków na odpady komunalne zebrane selektywnie, 4/ przeprowadzenia cyklu szkoleń w szkołach podstawowych z terenu Gminy Czyże mających na celu edukację dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czyże wraz z emisją materiałów edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ. 
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90512000-9

90511000-2

90511300-5

90513100-7

90514000-3

90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31 
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Czyże w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), b) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), c) posiada uprawnienia do wykonywania działalności tj: zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701), d) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów lub równorzędne. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000 złotych. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę przez okres min. 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o masie minimum 600 Mg. b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. dysponuje pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych w ilości, co najmniej: − 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, − 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, − 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, − jeden pojazd – samochód dostawczy o ładowności maksimum 2,5 tony – umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów np. z zabudowy kolonijnej. c) dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie administracyjnym gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Czyże w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454); b) aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z art.41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm); c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami, f) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1/ Wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy. 2/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3/ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wyżej wymienione oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp. 4/ Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 5/ Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących form wymienionych w art.45 ust.6 ustawy PZP. w zależności od wyboru Wykonawcy. 3.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Hajnówce Oddział Czyże Nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 ( w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania i nazwę zadania ), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać- Gminę Czyże, Czyże 98,17-207 Czyże. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia , konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art.46 7 ust.4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.46 ust.1-4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Aspekt środowiskowy (informacyjny)

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminów i sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 1/ zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym aktów prawa miejscowego) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 2/ zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe i prawidłowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, 3/ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane działaniem organów administracji, w szczególności: odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień po ustawowym terminie, 4/ wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 5/ z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-12, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do SIWZ:

 

Nr 1   Opis przedmiotu zamówienia,

Nr 2   Formularz ofertowy wykonawcy,

Nr 3   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Nr 4   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Nr 5   Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług,

Nr 6   Wykaz potencjału technicznego jakim dysponuje wykonawca do realizacji zamówienia,

Nr 7   Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,

Nr 8   Projekt umowy,

Nr 9   Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt  Gminy Czyże

OGŁASZA     PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie  na okres 3 lat nieruchomości stanowiących  własność gminy,  położonych  w obrębie wsi:

-         Kamień,  działka zagrodowa ozn. nr geodezyjnym 172/3 o  powierzchni 0.40 ha       przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza  wynosi  144.00 zł rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie  50.00 zł.      

-                     Kamień,  działka zagrodowa ozn. nr geodezyjnym 196 o  powierzchni 0.31 ha  przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza  wynosi  112.00 zł rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie  50.00 zł.            

-                     Łuszcze, działka rolno-leśna oznaczona nr geodezyjnym 12  powierzchni 0.5151 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  185,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 60.00 zł.

-                     Łuszcze, działka rolna zagrodowa oznaczona nr geodezyjnym 50  powierzchni 0.26 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  94,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 40.00 zł.

-                     Morze, działka rolna zagrodowa oznaczona nr geodezyjnym 519/1 w części dotyczącej   powierzchni 0.3780 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  136,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 50.00 zł.

-                     Leniewo, działka rolna oznaczona nr geodezyjnym 312/2 o   powierzchni 0.10 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  36,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 30.00 zł.

-                     Leniewo działka rolna oznaczona nr geodezyjnym 546/4 o  powierzchni 0.1225 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  44,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 30.00 zł.

-                     Leniewo, działka rolna oznaczona nr geodezyjnym 547/2 o  powierzchni 0.11 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  40,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 30.00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU    05 SIERPNIA 2019  ROKU O GODZINIE 1000 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

Warunkiem  przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium  w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej

-                      Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje dotyczące  przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże dnia  02.07.2019 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), § 3 ust. 1, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 46.2019 Wójta Gminy Czyże z dnia  3 czerwca  2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

           

Wójt  Gminy Czyże

 

OGŁASZA   PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

 

Niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Rakowicze oznaczonej nr geodezyjnym 73 o powierzchni 0.5700 ha. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową. Dla w/w nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr BI2P/00042479/0.

Cena wywoławcza nieruchomści wynosi 39.160 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 4.000 zł. Postąpienie wynosi 400 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 500 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami wobec osób trzecich.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 06 SIERPNIA  2019 ROKU O GODZINIE 1100 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

-          Warunkiem przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym   najpóźniej w dniu 02 sierpnia  2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie,  lub w kasie  urzędu w terminie do dnia   02 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00.

-          Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu - dowody wpłaty wadium, dokumentu tożsamości,  oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny      nabycia   nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

-                      Koszty sporządzenia umowy notarialnej i postępowania wieczysto księgowego ponosi nabywca.

-                      Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny  może odwołać ogłoszony przetarg.

-           Ewentualne geodezyjne wskazanie granic nabytej nieruchomości leży w obowiązkach nabywcy  

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże dnia 02.07.2019 r.


Czyże dnia 03.06.2019 r.

GG.6840.4.2019

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2019

Wójta Gminy Czyże

z dnia 03 czerwca 2019 r.

           

            Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 04.06.2019 r. do 26.06.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE USTEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Lp

Nr geod. działki

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena wywoławcza

1.

73

BI2P/00042479/0

0.5700 ha

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

39.160 zł

Do ceny  należy doliczyć   koszty dokumentacji w kw.  500 zł

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


GG. 6845.14.2019

Czyże dnia  03.06. 2019 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z póź. zm.)

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do wydzierżawienia na okres 3 lat,  stanowiących  własność gminy :

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w  ha

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena  wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego

1

2

3

4

5

6

1.

 Wieś Kamień

działka Nr 172/3

0.4000

działka  zagrodowa rolna

 użytkowanie rolnicze

144.00

2.

Wieś Kamień

działka nr 196

0.3100

działka rolna zagrodowa

 użytkowanie rolnicze

112.00

3.

 Wieś Łuszcze

działka Nr 12

0.5151

działka rolno-leśna

 użytkowanie rolnicze

185.00

4.

 

Wieś Łuszcze

działka Nr 50

0.2600

działka rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

94,00

5.

Wieś Morze

działka nr 519/1

0.3780

 

działka rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

136,00

6.

Wieś  Leniewo

działka nr 312/2

0.1000

działka rolna

użytkowanie rolnicze

36.00

7.

Wieś  Leniewo

działka nr 546/4

0.1225

działka rolna

użytkowanie rolnicze

44.00

8

Wieś  Leniewo

działka nr 547/2

0.1100

działka rolna

użytkowanie rolnicze

40.00

 

     Powyższe nieruchomości   będą  przedmiotem wydzierżawienia  w przetargu ustnym nieograniczonym. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt  Gminy Czyże

OGŁASZA    II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie  na okres 3 lat nieruchomości stanowiących  własność gminy,  położonych  w obrębie wsi:

-         Rakowicze,  działka zagrodowa oznaczona nr geodezyjnym 45/2 o  powierzchni     0.10 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza  wynosi  35.00 zł       rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie  20.00 zł.   

-         Zbucz, działka zagrodowa  oznaczona nr geodezyjnym 256  w części dotyczącej  powierzchni 0.21 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  85,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 40.00 zł..

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 marca 2019 roku

II PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU    30 MAJA  2019  ROKU O GODZINIE 1000 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

Warunkiem  przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium  w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

       -                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

      -                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej

      -                      Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje dotyczące  przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże dnia  14.05.2019 r.


ANEKS Nr 1 DO PROTOKOŁU WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 26.04.2019 roku


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), § 3 ust. 1, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 29.2019 Wójta Gminy Czyże z dnia  9 kwietnia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy

           

Wójt  Gminy Czyże

 

OGŁASZA   PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

 

Niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Rakowicze oznaczonej nr geodezyjnym 59/1 o powierzchni 0.2594 ha. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową. Dla w/w nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr BI2P/00032479/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17 740 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 1.800 zł. Postąpienie wynosi 200 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 500 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami wobec osób trzecich.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 06 CZERWCA  2019 ROKU O GODZINIE 1100 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

-          Warunkiem przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym   najpóźniej w dniu 03 czerwca 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie,  lub w kasie  urzędu w terminie do dnia   03 czerwca 2019 roku do godz. 14.00.

-          Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu - dowody wpłaty wadium, dokumentu tożsamości,  oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny      nabycia   nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

-                      Koszty sporządzenia umowy notarialnej i postępowania wieczysto księgowego ponosi nabywca.

-                      Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny  może odwołać ogłoszony przetarg.

-           Ewentualne geodezyjne wskazanie granic nabytej nieruchomości leży w obowiązkach nabywcy  

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże dnia 02.05.2019 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), § 3 ust. 1, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 29.2019 Wójta Gminy Czyże z dnia  9 kwietnia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy

           

Wójt  Gminy Czyże

 

OGŁASZA   PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

 

Niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Wólka oznaczonej nr geodezyjnym 142 o powierzchni 0.1800 ha. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową. Dla w/w nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr BI2P/00035221/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 490 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 1.500 zł. Postąpienie wynosi 150 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 500 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami wobec osób trzecich.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 06 CZERWCA  2019 ROKU O GODZINIE 900 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

-          Warunkiem przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym   najpóźniej w dniu 03 czerwca 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie,  lub w kasie  urzędu w terminie do dnia   03 czerwca 2019 roku do godz. 14.00.

-          Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu - dowody wpłaty wadium, dokumentu tożsamości,  oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny      nabycia   nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

-                      Koszty sporządzenia umowy notarialnej i postępowania wieczysto księgowego ponosi nabywca.

-                      Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny  może odwołać ogłoszony przetarg.

-           Ewentualne geodezyjne wskazanie granic nabytej nieruchomości leży w obowiązkach nabywcy  

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże dnia 02.05.2019 r.


Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0234/18  pt. „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach”,  realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.08.06.00-20-0234/18-00 z dnia 10.12.2018 r.

 

Czyże, 2019.04.26

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

 informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert prowadzonych w trybie zapytania ofertowego zachowaniem zasady konkurencyjności na wykonanie zamówienia: zakup oraz dostawa sprzętu nagłośnieniowego, instrumentu muzycznego, elementów wystawienniczych i tablicy ogłoszeniowej do  Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach   w ramach projektu: pt „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach”, Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0234/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

wybrano jako najkorzystniejsze – oferty:

 

Część I zamówienia - zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego:
HIGH POWER Mariusz Bienasz, ul. Wesoła 7, 16-100 Sokółka

- cena brutto 26 180,00 zł.
oferta uzyskała najwięcej punktów pod względem kryterium „cena całkowita brutto” i „termin dostawy”.

 

Część II zamówienia - zakup i dostawa instrumentu muzycznego:
GRUPA ZIBI S.A., ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa

 - cena brutto 13 500,00 zł
oferta uzyskała najwięcej punktów pod względem kryterium „cena całkowita brutto” i „termin dostawy”.

Część III zamówienia - zakup i dostawa elementów wystawienniczych i tablicy ogłoszeniowej:
A.H.U. OMEGA Cz.L.Polakowscy, ul. Pszczelnicza 14, 41-100 Siemianowice Śląskie

 - cena brutto 9 584,16 zł
oferta uzyskała najwięcej punktów pod względem kryterium „cena całkowita brutto” i „termin dostawy”.


Zestawienie ofert do zapytania ofertowego nr 1.GOK.2019 w ramach projektu pn. „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach”, Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0234/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, otwartych w dniu 23.04.2019r.

 

Oferty dotyczące części I zapytania ofertowego

 

L.p.

Data wpływu

Godzina wpływu

Nazwa oferenta

Cena oferowana

Termin dostawy

Uwagi

1

11.04.2019

10:47

F.P.H.U. NEON Paweł Zyśk,

Ul. Parkingowa 1, 07-306 Brok

39 230,00

10 dni

 

2

11.04.2019

15:30

ESS Audio Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki

45 701,88

14 dni

 

3

19.04.2019

10:42

Kam-i Music Media Jarosław Igielski

Ul. Romana Dmowskiego 1C, 18-400 Łomża

27 025,00

10 dni

 

4

19.04.2019

13:14

HIGH POWER Mariusz Bienasz

Ul. Wesoła 7, 16-100 Sokółka

26 180,00

9 dni

 

5

19.04.2019

14:48

Mantis Łukasz Babulewicz

Ul. Dworska 64/9, 15-756 Białystok

31 687,26

10 dni

 

6

19.04.2019

23:37

Agencja Muzyczna ACCORD Włodzimierz Piesiak

Ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek

37 638,00

10 dni

 

 

Oferty dotyczące części II zapytania ofertowego

 

L.p.

Data wpływu

Godzina wpływu

Nazwa oferenta

Cena oferowana

Termin dostawy

Uwagi

1

09.04.2019

11:17

Anderski Roman Anderski

Ul. Gliwicka 246, 44-207 Rybnik

14 950,00

10 dni

 

2

19.04.2019

14:23

GRUPA ZIBI S.A.

Ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa

13 500,00

4 dni

 

3

19.04.2019

14:48

Mantis Łukasz Babulewicz

Ul. Dworska 64/9, 15-756 Białystok

15 498,00

10 dni

 

 

Oferty dotyczące części III zapytania ofertowego

 

L.p.

Data wpływu

Godzina wpływu

Nazwa oferenta

Cena oferowana

Termin dostawy

Uwagi

1

05.04.2019

16:20

Media Press Janusz Góralczyk

Ul. Krakowska 8, 32-652 Bulowice

16 790,00

10-25 dni

 

2

10.04.2019

10:24

A.H.U. OMEGA Cz.L.Polakowscy

Ul. Pszczelnicza 14, 41-100 Siemianowice Śląskie

9 584,16

10 dni

 

3

12.04.2019

11:52

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp. z o.o.

Ul. Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok

12 828,90

10 dni

 

4

19.04.2019

13:14

HIGH POWER Mariusz Bienasz

Ul. Wesoła 7, 16-100 Sokółka

10 870,00

10 dni

 

5

19.04.2019

14:48

Mantis Łukasz Babulewicz

Ul. Dworska 64/9, 15-756 Białystok

15 799,35

10 dni

 


Czyże, dnia 15 kwietnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż drzwi wejściowych wraz z futryną do budynku remizo świetlicy OSP Czyże

 

Cena wywoławcza wynosi: 290 zł brutto. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.00. Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu przez nabywcę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 lub 85 681 89 97 w godz 8.00 – 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Czyże

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż drzewa na pniu do wycinki w miejscowości Wólka na działce gminnej ozn. nr 142

 

- jesion wyniosły szt. 1 o obwodzie pnia 260 cm

Cena wywoławcza wynosi 183.00 zł netto. Wadium wynosi 50.00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju nr 14 urzędu gminy w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 1100 . Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu na następnie rezygnacji z zakupu drzewa przez nabywcę. Na wycięcie w/w drzewa jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego. Termin wycinki – do 31 grudnia 2019 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00.

Czyże dn. 15.04.2019


Czyże dnia, 09 kwietnia 2019 r.

GG.6840.5.2018

GG.6840.1.2019

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2019

Wójta Gminy Czyże

z dnia 09 kwietnia 2019 r.

 

Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 09.04.2019 r. do 30.04.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Lp

Nr geod. działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena wywoławcza

1.

59/1

Rakowicze

Przed podziałem dla działki ozn. nr geod. 59 BI2P/000332479/0

2594 m²

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

17 740 zł

Do ceny należy doliczyć koszty dokumentacji w kwocie 500 zł

    

Lp

Nr geod. działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena wywoławcza

1.

142

Wólka

BI2P/00035231/1

1800 m²

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

14 490 zł

Do ceny należy doliczyć koszty dokumentacji w kwocie 500 zł

 

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

zaprasza do składania ofert

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

Nazwa zamówienia:

zakup i dostawa do Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach fabrycznie nowego sprzętu nagłośnieniowego, instrumentu muzycznego, elementów wystawienniczych i tablicy ogłoszeniowej w ramach projektu pn. „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach”, Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0234/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 3 został uzupełniony o:
  2. SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

 

  1. Procesor głośnikowy - 1 szt.
  • Nie mniej niż 4 wejścia analogowe na złączach XLR
  • Co najmniej 1 wejście cyfrowe w formacie AES/EBU
  • Nie mniej niż 8 wyjść analogowych na złączach XLR
  • Możliwość sterowania z poziomu komputera z wykorzystaniem portu USB
  • Możliwość obsługi z poziomu panelu przedniego urządzenia
  • Wysokość 1 jednostka rack (5cm), montaż w szafie rack 19”

 

Pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

- Jednocześnie termin składania ofert został przedłużony do dnia 19.04.2019 r.

- Zmieniono ( uaktualniono ) załącznik (Zapytanie ofertowe.pdf) na "Załącznik Nr 1 - zapytanie ofertowe 2 wersja".

- Zmieniono ( uaktualniono ) załącznik Nr 2a o zapis w pozycji 3 "Procesor głośnikowy - 1 szt.".

Załączniki:

1)Zapytanie ofertowe

2)Formularz ofertowy 2a.

3) Formularz ofertowy 2b

4) Formularz ofertowy 2c

5) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu i o braku powiązań kapitałowych lub osobowych / załącznik Nr 3 /.

6) Oświadczenie na zgodę przetwarzania danych osobowych / zawarte w formularzach zapytań ofertowych nr 2a, 2b i 2c /.

7) Wzór umowy / Załącznik Nr 5 /.

8) Opis przedmiotu zamówienia

9) Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert


S.271.1.2019

Czyże, 2019.03.19

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Czyże informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert prowadzonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64” w ramach projektu : pt.Słoneczna Szkoła – instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyże realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego działania 5.1 Działanie Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę firmy EKOSERWIS BP sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 22, 21-500 Biała Podlaska, która uzyskała najwięcej punktów pod względem kryterium „cena” i „szybkość dotarcia serwisu”.


Czyże, dnia 12 marca 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na Sprzedaż drzwi wejściowych wraz z futryną do budynku remizo świetlicy OSP Czyże

 

Cena wywoławcza wynosi: 270 zł brutto. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 19 marca 2019 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu przez nabywcę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 lub 85 681 89 97 w godz. 8.00 – 15.00


Czyże, dnia 5 marca 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY CZYŻE

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na Sprzedaż drzwi wejściowych wraz z futryną do budynku remizo świetlicy OSP Czyże

 

Cena wywoławcza wynosi: 290 zł brutto. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 12 marca 2019 r. o godzinie 9.00. Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu przez nabywcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 lub 85 681 89 97 w godz 8.00 – 15.00


OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czyże

ogłasza

Przetarg Ustny Nieograniczony

 

na dzierżawy (na okres 3 lat) niżej wymienionych nieruchomości rolnych przeznaczonych do użytkowania rolniczego stanowiących własność gminy, położonych w obrębach wsi:

 

1. Rakowicze o nr geod. 45/2 o pow. 0.1020 ha. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 36,72 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 4 zł.

2. Szostakowo o nr geod. 46/2 o pow. 0.2500 ha Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 90 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 9 zł.

3. Zbucz o nr geod. 256 ,,część''o pow. 0.2100 ha. Cena wywoławcza roczneo czynszu dzierżawnego wynosi 75,60 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 8 zł.

4. Kamień o nr geod. 168/2 o pow. 0.1300 ha. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 46,80 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 5 zł.

5. Kamień o nr geod. 173/2 o pow. 0.2100 ha. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 75,60 zł. Wadium należy włacić w kwocie 8 zł.

 

Uwaga !: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 MARCA 2019 (PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 9:00 W URZĘDZIE GMINY CZYŻE, POK. 14.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże najpóźniej do dnia 18 marca 2019 r. (włącznie) do godziny 9:00.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Organizator przetargu zastrzega prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże, pok. 14 lub pod nr tel. 0 85 681 89 96.

 

Wójt Gminy Czyże

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 28 luty 2019 r.


OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

Działając zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) Wójt Gminy Czyże ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Czyże według poniższych danych.

 

1. Nazwa organizatora transportu zbiorowego

Gmina Czyże

17-207 Czyże 98

 

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z artykułem 22 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.)

 

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy użyteczności publicznej – kursy w okresie szkolnym

Transport autobusowy osób na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych (dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czyże)

 

1) Czyże – Szostakowo – Osówka – Kojły – Kuraszewo – Kamień – Kuraszewo – Lady – Czyże.

2) Czyże – Morze – Zbucz – Rakowicze kol. - Rakowicze – Czyże.

3) Czyże- Hukowicze - Leszczyny – Klejniki – Klejniki kol. - Sapowo - Leniewo – Łoknica (gmina Bielsk Podlaski) – Podrzeczany – Czyże.

 

Kolejność wykonywania poszczególnych kursów może ostatecznie ulec zmianie.

 

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia


Sierpień 2019 r.

 

5. Zmiana informacji

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych informacji na zasadach określonych w art. 23 ust. 5 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).

 

Czyże, 18.02.2019 r.


Czyże, dnia 25 lutego 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na Sprzedaż drzwi wejściowych wraz z futryną do budynku remizo świetlicy OSP Czyże

 

Cena wywoławcza wynosi: 350 zł brutto.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 4 marca 2019 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu przez nabywcę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 lub 85 681 89 97 w godz. 8.00 – 15.00


S.271.1.2019

Czyże, 2019.02.25

 

Dotyczy zapytania ofertowego Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

1. W dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 1005 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 120 969,27 PLN (netto), w przeliczeniu 28.056,05 EURO.

3. Łącznie wpłynęły 4 oferty, złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4. Informacje o otwartych ofertach:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN brutto)

Szybkość dotarcia serwisu

1.

Foton Technik Sp. z o.o.

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

120.048,00

1 godzina

2.

EKOSERWIS BP sp. z o.o.

ul. Jana III Sobieskiego 22,

21-500 Biała Podlaska

86.100,00

2 godziny

3.

AMM Investments sp. z o.o.

ul. Domaniewska 17/19 l.133,

02-663 Warszawa

99.785,10

1 godzina

4.

RZOŃCA Sp. z o.o.

ul. Żabia 2a, 18-400 Łomża

115.993,60

24 godziny

 

5. Na tym otwarcie ofert zakończono.

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

1) ………………

2) ………………

3) ………………


Czyże, dnia 18 lutego 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na Sprzedaż drzwi wejściowych do budynku remizo świetlicy OSP Czyże

 

Cena wywoławcza wynosi: 500 zł brutto. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 25 lutego 2019 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu przez nabywcę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 lub 85 681 89 97 w godz. 8.00 – 15.00


Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0223/17 pt. „Słoneczna Szkoła – instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyże” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0223/17-00 z dnia 16.11.2018 r.

 

Czyże, dnia 08.02.2019 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR S.271.1.2019

 

W związku z zapytaniem oferenta z dnia 15.02.2019 r. udzielam wyjaśnień do Zapytania ofertowego dotyczącego „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64”.

 

W związku z zapytaniem oferenta z dnia 12.02.2019 r. udzielam wyjaśnień do Zapytania ofertowego dotyczącego „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64”.

 

Gmina Czyże zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64” w ramach projektu : pt.Słoneczna Szkoła – instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyże realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego działania 5.1 Działanie Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” na podstawie zasady konkurencyjności.

2. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

3. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn. zm.).

4. Udzielanie zamówienia nie podlega reżimowi i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i nie jest prowadzone w trybie tej ustawy.

5. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz załączonych dokumentach służyć mają wyłącznie przygotowaniu oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.

 

II. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Czyże

Czyże 98,

17-207 Czyże

NIP 603 00 15 765

Tel.: 85 681 35 17

Fax: 85 681 89 91

e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

adres strony internetowej: http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

 

III. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 25.02.2019 r. do godz. 10.00

I. Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, sekretariat – pokój nr 17.

O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu.

 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

· Nazwą i adresem Zamawiającego

· Nazwą i adresem Oferenta

· Adnotacją „Oferta na Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64”.

 

1. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres wskazany do siedziby Zamawiającego

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania

3. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub papierowej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

7. Cenę oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w walucie polskiej w złotych.

8. Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

9. Podając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

10. Kompletna oferta musi zawierać:

a. Wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

b. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

c. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 2 do zapytania ofertowego).

d. Potwierdzenie wniesienia wadium.

e. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (Załącznik 3 do zapytania ofertowego) oraz dokumenty świadczące o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -posiadaniu wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia (np. referencje, końcowe protokoły odbioru bądź inne równoważne dokumenty).

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wykonawców. Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia zamieszczone zostaną na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

 

V. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jałoza tel. (85) 681 89 97

VI. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64

 

VII. Kategoria

Roboty budowlane

 

VIII. Miejsce realizacji zamówienia

Szkoła Podstawowej w Czyżach

Czyże 64, 17-207 Czyże

 

IX. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy robót budowlanych „Budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64” w ramach realizacji projektu : pt. „Słoneczna Szkoła – instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyże” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego działania 5.1 Działanie Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

 

X. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego są prace związane z kompleksową budową mikroinstalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne, w tym:

· Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

· Zgłoszenie i odbiór instalacji przez OSD

Charakterystyka instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do zamocowania na konstrukcji wsporczej na dach składać się ma z:

modułów fotowoltaicznych o minimalnej mocy znamionowej pojedynczego modułu 290 Wp (łączna moc min. 20,3 kWp),

Inwerterów

konstrukcji wsporczych na dach,

Instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami,

Instalacja uziemiająca i odgromowa,

Urządzenia systemu monitorowania instalacji,

Uruchomienie i sprawdzenie instalacji,

Dokumentacja i odbiór inwestycji.

Opis rozwiązań technicznych

Moduły fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne w technologii krystalicznej o mocy szczytowej 290 Wp każdy. Łączna moc całej instalacji min. 20,3 kWp. Szczegółowe minimalne parametry:

- moc znamionowa –290 Wp,

- Napięcie znamionowe Vmp – 31,4 V

- Natężenie prądu Imp – 9,33 A

- Napięcie obwodu otwartego Voc – 39,9 V

- Prąd zwarciowy Isc – 9,97 A

- Sprawność nm – min 17,30%

- moduły powinny posiadać gniazdo przyłączeniowe IP67.

Inwerter

Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z generatorami będzie beztransformatorowy inwerter sieciowy, wyposażony w wyłączniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC typu II. Planuje się wykorzystać jeden inwerter. Minimalne parametry charakteryzujące wybrany inwerter przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela SEQ Tabela \* ARABIC 1 Parametry inwertera

STRONA DC

 

Maksymalne napięcie DC

1000V

Minimalne napięcie DC

200V

Ilość niezależnych wejść MPP

3

Ilość wejść DC

6

STRONA AC

 

Moc znamionowa

17 kW

 

Moc pozorna

18,7 kVA

Częstotliwość znamionowa

50Hz

Sprawność max/sprawność euro

98,6/98,3%

 

Najważniejsze cechy inwertera:

· Inwertery chłodzone konwekcyjnie.

· Stopień ochrony minimum IP65.

· Inwerter wyposażony w zabezpieczenia przed pracą wyspową realizowane przez monitorowanie napięcia i częstotliwości, i mechanizm synchronizujący z siecią energetyczną operatora.

· Inwerter musi spełniać wymagania jakościowe produkowanej energii zgodnie z wymaganiami operatora OSD, dlatego powinien być wyposażony w monitoring jakości nie dopuszczający do pracy inwertera, gdy zawartość harmonicznych THD przekroczy próg 3%.

· Inwerter wyposażony będzie w następujące zabezpieczenia:

o Zintegrowany rozłącznik DC.

o Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SPD na każde niezależne wejście i wyjście.

o Zabezpieczenie różnicowo-prądowe RDC.

o Możliwość monitoringu każdego podłączonego stringu.

Inwerter powinien spełniać wymogi normy PN-EN 50438, określającej wymagania dla instalacji mikro-generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Inwerter sam nie tworzy sieci elektroenergetycznej, inwerter z siecią współpracują, w razie zaniku zasilania zewnętrznego, inwerter musi się wyłączyć w czasie krótszym niż 300ms.

Charakterystyka instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna, zawierająca okablowanie i osprzęt elektryczny zapewniający bezpieczeństwo obsługi instalacji, będzie podzielona na dwie główne sekcje. Sekcja prądu stałego i sekcja prądu przemiennego, odgraniczone inwerterem.

Sekcja prądu stałego budowana będzie w oparciu o kable dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz rozdzielnice RDC z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepięć prądu stałego.

Sekcja prądu przemiennego budowana będzie w oparciu o klasyczne materiały elektroinstalacyjne, zgodnie ze sztuką inżynierii elektrycznej. W skład sekcji wejdą kable energetyczne oraz rozdzielnice RAC z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi, różnicowoprądowymi, ogranicznikami przepięć prądu przemiennego.

Okablowanie DC

Połączenia poszczególnych generatorów (modułów fotowoltaicznych) do inwertera zostaną zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla stałoprądowych instalacji fotowoltaicznych. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV a inwerterem będą prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy czym rury osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na promieniowanie UV.

Instalacja DC pomiędzy modułami fotowoltaicznymi a inwerterami wykonana zostanie przewodem solarnym o charakterystyce:

· kable przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

· przekrój przewodu 4 mm2,

· kable odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

· temperatura pracy kabli w granicach -40 do + 70 stopni C,

· kable podwójnie izolowane,

· kable z izolacją na napięcie stałe min 1000 V.

Okablowanie AC inwerterów

Okablowanie zmiennoprądowe (AC) pomiędzy inwerterem a rozdzielnicą RAC oraz między rozdzielnicą RAC a rozdzielnicą główną obiektu należy wykonać kablem YKYżo 5x10 mm2.

Kabel sygnałowy FTP (kat. 5e) łączący inwerter z serwerem monitoringu prowadzić równolegle do przewodów AC.

Systemy zabezpieczeń

Instalacja uziemiająca

Jako uziemienie należy wykorzystać uziom istniejący. Jeżeli uziom nie spełnia wymaganych parametrów (rezystancja uziomu powinna wynosić R < 10Ω) należy wykonać dodatkowe uziemienie (typu A). Zgodnie z obowiązującą normą PN-HD 60364-5-54:2011 minimalny przekrój przewodu uziemiającego umieszczonego w ziemi, niezabezpieczonego przed korozją, powinien mieć 50mm2. Konstrukcje wsporcze modułów fotowoltaicznych zostaną ze sobą połączone. Połączenie wyrównawcze powinno zostać wykonane przewodem LgY16.

Uziemieniu ochronnemu podlegają metalowe części, normalnie nieprzewodzące prądu lecz mogące stanowić niebezpieczeństwo porażenia w razie pojawienia się na tych elementach napięcia.

W szczególności uziemieniem należy objąć:

konstrukcję rozdzielnic i szaf, konstrukcję wsporcze modułów,

ramy modułów fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,

obudowy inwerterów.

Główna szyna uziemiająca powinna zostać podłączona do instalacji uziemiającej, przynajmniej w dwóch punktach, oraz zabezpieczona przed korozją oraz ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym. Kabel ochronny PE inwertera i ramy modułów zostaną połączone do tego samego punktu uziemienia.

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest na podstawie wymagań norm y N SEP-E-001 — „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa". Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym powinna być zapewniona przez:

zachowanie odległości izolacyjnych,

izolację roboczą (izolowanie części czynnych),

uziemienie ochronne (wykonanie wspólnego uziomu dla urządzeń oraz części

przewodzących dostępnych (0,4 kV),

szybkie samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TN-S (według normy PN—

HD 60364-4-41).

Ochrona przeciwprzepięciowa

Należy zastosować skoordynowaną ochronę przeciwprzepięciową poprzez instalację w rozdzielnicach RDC i RAC ograniczników typu I i II dedykowanych do instalacji PV, na napięcie do 1000VDC. Dodatkową ochronę inwerterów stanowić będą warystory montowane fabrycznie w urządzeniach.

Ochrona odgromowa

Obiekt jest wyposażony w system ochrony odgromowej. Zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyka wystąpienia szkód piorunowych, celem zachowania wartości ryzyka w wartości dopuszczalnej wymagana jest IV klasa ochrony odgromowej. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej należy wykonać weryfikację stanu technicznego instalacji odgromowej i dostosować do wymagań normatywnych.

Instalacja fotowoltaiczna wymaga zastosowania IV klasy ochrony odgromowej. Moduły fotowoltaiczne należy posadowić przy zachowaniu odstępu izolacyjnego S=0,5 m. W miejscach zbliżeń (d<S) modułów do urządzeń piorunochronnych należy wykonać połączenie wyrównawcze drutem ocynkowanym ф8. Planuje się wykonanie instalacji odgromowej przy wykorzystaniu masztów odgromowych o wysokości 2m. Wymaga się zastosowania masztów o regulowanym kącie, tak aby zniwelować wpływ ewentualnych nierówności dachu. Aby objąć wszystkie planowane moduły fotowoltaicznej planuje się wykonanie 5 szt. masztów. Maszty będą ustawiane na postumentach betonowych, przyklejonych lepikiem do wierzchniej warstwy poszycia dachu. Pod postumenty betonowe, należy zastosować systemowe podkłady chroniące przed mechanicznym uszkodzeniem poszycia dachu. Zwody pionowe należy połączyć z istniejącą instalacją odgromową drutem ocynkowanym ф8.

System monitorowania instalacji fotowoltaicznej

W celu monitorowania pracy inwerterów i ilości wytwarzanej energii elektrycznej, urządzenia te wyposażone będą w moduł komunikacyjny umożliwiający transmisję danych do serwera monitoringu poprzez komunikację w standardzie RS485. Serwer monitoringu umożliwi archiwizacje i wizualizację danych pobranych z inwerterów.

Podstawowe parametry podlegające monitorowaniu:

Moc inwerterów

Napięcia i prądy wejść i wyjść inwerterów

Monitoring podstawowych parametrów pracy inwerterów

 

Konstrukcja wsporcza

Zakłada się wykorzystane systemowej konstrukcji wsporczej przeznaczonej do montażu na dachach płaskich. Konstrukcja koryguje kąt nachylenia modułów PV do 15 stopni. Należy zastosować konstrukcje systemowe do zastosowania w I strefie obciążenia wiatrem i IV strefie obciążenia śniegiem potwierdzone certyfikatami. Nie jest dopuszczalne kotwienie konstrukcji wsporczej do dachu, należy zastosować konstrukcję balastową.

Planuje się konstrukcję jednorzędową. Łączna ilość modułów: 70 szt.

Nachylenie modułów: 15°,

Całkowita wysokość konstrukcji do 0,5 m.

 

Pozostałe wymagania i zalecenia

· Wykonawca musi zapewnić w okresie gwarancyjnym Stosunek wydajności (PR) na poziomie nie mniejszym niż 83% w skali roku.

· W trakcie realizacji Zamawiający ma prawo żądania przebadania wybiórczo do 3% dostarczonych przez Wykonawcę modułów fotowoltaicznych w celu potwierdzenia ich parametrów technicznych. Badania będą wykonane w niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy. Jeśli chociażby jeden z modułów poddanych badaniom i testom nie uzyska potwierdzenia deklarowanych parametrów, Zamawiający uzna, że produkty nie spełniają wymagań jakościowych stawianych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i będzie wymagał dostarczenia nowych produktów spełniających wymagania.

o Zamawiający przewiduje możliwość żądania przeprowadzenia badań i testów w poniższym zakresie:

o flash test;

o badanie w komorze starzeniowej („dampheat 48”);

o powtórzenie badania flash test modułów po przeprowadzeniu badań „dampheat 48”;

· W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, wykona badania zainstalowanych modułów fotowoltaicznych w niezależnym laboratorium w celu potwierdzenia stopnia degradacji modułów. Partia testowa będzie wybrana losowo, w ilości nie większej niż 3% dostarczonych urządzeń a wyniki przeprowadzonych badań muszą potwierdzić jakość oraz deklarowane parametry techniczne dostarczonych modułów. W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą spełniania wymaganych parametrów, Wykonawca zostanie zobowiązany do zbadania wszystkich modułów i wymianie tych, które nie spełnią deklarowanych parametrów. W takiej sytuacji koszt demontażu, badania i montażu pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku, gdy badania potwierdzą deklarowaną jakość wszelkie koszty związane z badaniami pokryje Zamawiający.

· Wykonawca musi zapewnić w okresie gwarancyjnym utrzymanie ruchu (nadzór nad pracą instalacji i reagowanie w przypadku nieprawidłowości lub awarii).

· Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

· Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych bądź lepszych w stosunku do wskazanych w niniejszym ZO pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w powyższych dokumentach oraz będą zgodne pod względem:

o założonej mocy zainstalowanych paneli oraz planowanego poziomu produkcji energii,

o charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

o charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

o parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, konstrukcje),

o parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

W szczególności, gdy oferowane moduły będą miały wyższą moc od wymaganej, dopuszczalna jest zmiana liczby modułów, tak aby moc sumaryczna nie była mniejsza niż wymagana.

· Instalacja będzie montowana na dachu Szkoła Podstawowej w Czyżach, Czyże 64, 17-207 Czyże.

· Wymagana jest konstrukcja nieinwazyjna układana z pominięciem kominów, urządzeń wentylacji, itp. na dachu szkoły.

· Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania układu modułów na dachu tak by wyeliminować zjawisko zacienienia.

· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

Szczegółowy zakres prac oraz technologia ich wykonania zawiera dokumentacja techniczna (projekt budowlany oraz przedmiar robót), będąca załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

XI. Kod CPV

71323 100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45310 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

09332 000-5 Instalacje słoneczne

09331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315 600-4 Instalacje niskiego napięcia

45315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45223 810-7 Konstrukcje gotowe

 

XII. Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie od 20.05.2019 r. do 19.07.2019 r.

Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 20.05.2019 r.

Wykonawca przed wbudowaniem dostarczy Zamawiającemu do weryfikacji karty katalogowe.

Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z pełną dokumentacją, w tym dokumentacją zgłoszenia i odbioru przez OSD. Dowodem obioru będzie podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń protokół odbioru.

Wykonawca dostarczy szczegółową dokumentację powykonawczą wraz z instrukcją obsługi i konserwacji systemu.

 

XIII. Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą dokumenty na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Za podmioty spełniające powyższy warunek będą uważani wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz konstrukcji wsporczej wraz z montażem modułów fotowoltaicznych o sumarycznej mocy nie mniejszej niż 20 kWp o wartości min. 100 000,00 zł. W związku z powyższym do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych dostaw (Załącznik 3 do zapytania ofertowego) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, np. referencje, końcowe protokoły odbioru bądź inne równoważne dokumenty.

 

XIV. Gwarancje, serwis

1. Wykonawca udzieli Zleceniodawcy gwarancji:

· na panel słoneczny: 10 lat oraz 25 lat na min 80% mocy.

· na inwerter: 10 lat.

· na konstrukcję: 10 lat.

· na pozostałe instalacje: 5 lat.

· na roboty montażowe: 5 lat.

2. Szybkość dotarcia serwisu

Ustala się maksymalny czas dotarcia serwisu w razie wystąpienia awarii maszyny w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego na max 72 godziny. Propozycję warunków szybkości dotarcia serwisu prosimy uwzględnić w ofertach – będzie przedmiotem oceny Zleceniodawcy.

 

XV. Dodatkowe warunki

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmianę zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania.

7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

8. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją Projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, normami, w szczególności z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z kryteriami i wymogami technicznymi określonymi przez Operatora Sytemu Dystrybucyjnego.

9. Zatrudnienie kierownika budowy, posiadającego stosowne uprawnienia upoważniające do dokonania wpisów w dzienniku budowy,

10. Do obowiązków wykonawcy należą również

a. roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,

b. po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

 

XVI. Wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości:
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

· pieniądzu;

· gwarancji bankowych;

· gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 tytułem: „Wadium - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64”. Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej na dzień przed dniem otwarcia ofert.

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

5. Zamawiający zwróci wadium:

a. wszystkim Wykonawcom, którzy je wpłacili niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia,

c. niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

7. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana:

a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ostatecznej ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie winno być wniesione zgodnie z art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego, numer konta 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64”;

2) w innej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - poprzez złożenie w kasie Urzędu Gminy.

3. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

5. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:

1) 100% – w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowe wykonanie zamówienia.

 

XVIII. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. IV niniejszego zapytania) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2. po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.

 

XIX. Informacja o wyniku postępowania

Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

 

XX. Informacja o zawarciu umowy/postanowienia końcowe

1. Z wybranym wykonawcą Zamawiający zawrze umowę na warunkach przedstawionych w Załączniku nr 5: Wzór umowy

2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

XXI. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

1) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;

3) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);

4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy.

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

 

XXII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

 

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

Waga

1

Cena (K1)

80 %

 

2

Serwis (K2)

20 %

Łącznie

100%

 

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” - K1- to 80 pkt.

1) Maksymalną punktację otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową Cr. Punkty w kryterium K1, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:

gdzie:

K1 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Cena” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Cr – najniższa cena ze wszystkich ofert [PLN]

Ck - cena oferty badanej [PLN]

80 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium

 

2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3) Zamawiający oceniając złożone wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

4) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K2 - „Serwis” to 20 pkt. (waga kryterium - 20pkt).

 

gdzie:

K2 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Serwis” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

S min – Najkrótszy czas dotarcia serwisu spośród złożonych ofert [h]

S of_bad - Czas dotarcia serwisu oferty badanej [h]

20 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium

 

3) Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą liczby punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

 

O = K1 + K2

gdzie:

O - suma punktów uzyskana przez ofertę

K1 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

K2 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Serwis”

 

4) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną

 

XXIII. WYKLUCZENIA

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na:

 

· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

· posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XXIV. Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula dotyczy to w szczególności:

· wykonawcy będącego osobą fizyczną,

· wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

· pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną

· osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

a. administratorem danych jest Wójt Gminy Czyże, Czyże 98,17-207 Czyże

b. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji robót budowlanych na Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64 w ramach realizacji projektu : pt. . „Słoneczna Szkoła – instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyże związanej z realizacją projektu objętego umową zawartą przez Zamawiającego z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego.

c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z realizacją projektu w ramach RPOWP

d. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

· dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO;

· prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO

· prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO na podstawie art. 18 RODO

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje:

· prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Załącznik nr 4: Dokumentacja techniczna (projekt budowlany oraz przedmiar robót)

Załącznik nr 5: Wzór umowy

 

ZATWIERDZIŁ:

 

 

……………………….

(data i podpis)


Czyże, dnia 06.02.2019 r.

GG.6845.8.2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 06.02.2019 r. do 27.02.2019 r wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, stanowiących własność gminy:

1. Nieruchomość położona w obrębie Rakowicze o nr geod. 45/2 o pow. 0.1020 ha (RIIIb – 0.1020 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona księga wieczysta o nr BI2P/00032479/0.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 36,72 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.

2. Nieruchomość położona w obrębie Szostakowo o nr geod. 46/2 o pow. 0.2500 ha (ŁIV – 0.2500 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona księga wieczysta o nr BI2P/00035212/2.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 90 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.

3.Nieruchomość położona w obrębie Zbucz o nr geod. 256 ,,część''o pow. 0.2100 ha (PsIII – 0.1000 ha, PsIV – 0.1100 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona księga wieczysta o nr BI2P/00011942/4.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 75,60 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.

4.Nieruchomość położona w obrębie Kamień o nr geod. 168/2 o pow. 0.1300 ha (PsIV- 0.1300 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona księga wieczysta o nr BI2P/00032486/2.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 46,80 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.

5.Nieruchomość położona w obrębie Kamień o nr geod. 173/2 o pow. 0.2100 ha (RIVa – 0.2100 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona księga wieczysta o nr BI2P/00032486/2.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego -75,60 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.

 

Czynsz dzierżawny jest płatny do 30 czerwca każdego roku.

 

1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/

2. Powyższe nieruchomości będą przemiotem wydzierżawienia w przetargu ustnym nieograniczonym. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Czyże, dnia 06.02.2019 r.

GG.6845.9.2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 6 tygodni tj. od 06.02.2019 r. do 21.03.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z pierwszeństwem dla dotychczasowych dzierżawców:

1. Nieruchomość położona w obrębie Łuszcze o nr geod. 50 o pow. 0.2600 ha (PsV- 0.2600 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona księga wieczysta o nr BI2P/00011528/6.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 93,60 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.

2. Nieruchomość położona w obrębie Łuszcze o nr geod. 46/2 o pow. 0.3234 ha (PsV – 0.3234 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona księga wieczysta o nr BI2P/00011528/6.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 116,35 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.

3.Nieruchomość położona w obrębie Leniewo o nr geod. 312/2 o pow. 0.1000 ha (PsV – 0.0800 ha, RVI- 0.0200 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona księga wieczysta o nr BI2P/00032379/9.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 36 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.

4.Nieruchomość położona w obrębie Leniewo o nr geod. 546/4 o pow. 0.1225 ha (ŁV – 0.1225 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona księga wieczysta o nr BI2P/00032379/9.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 44,10 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.

5.Nieruchomość położona w obrębie Leniewo o nr geod. 547/2 o pow. 0.1100 ha (ŁV- 0.0500 ha, RV- 0.0400 ha, RVI – 0.0200 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona księga wieczysta o nr BI2P/00032379/9.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego -39,60 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.

 

Czynsz dzierżawny jest płatny do 30 czerwca każdego roku.

1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 6 tygodni tj. od 06.02.2019 r. do 21.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/

2. Termin do złożenia deklaracji co do dalszej dzierżawy w/w nieruchomości przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo przedłużenia terminu dzierżawy do 21.03.2019 r.

3. W przypadku nie zadeklarowania dalszej dzierżawy w/w nieruchomości przez osoby, które mają pierwszeństwo nieruchomości te zostaną wystawione do przetargu. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Czyże dnia, 6 luty 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' (złomy i wywroty) z wykonaniem ich wycinki (nr działki geod. 267/2, obręb Leniewo, stanowiąca własność gm. Czyże)

 

- Sosna zwyczajna szt 4 o obwodach pni: 125 cm, 115 cm, 110 cm, 130 cm.

- Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 135 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość grubizny: 3,5 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 250, 00 zł

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 13 lutego 2019 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi kupujący t.j.:

- koszt wycinki drzew,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem),

- wypłata odszkodowań , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

- ewentualne opłaty za wyłączenia i załączenia energii elektrycznej,

- uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

- wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Termin wycinki – do 28 lutego 2019 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00


Czyże dnia, 18 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' (złomy i wywroty) z wykonaniem ich wycinki (nr działki geod. 267/2, obręb Leniewo, stanowiąca własność gm. Czyże)

 

- Sosna zwyczajna szt 4 o obwodach pni: 125 cm, 115 cm, 110 cm, 130 cm.

- Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 135 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość grubizny: 3,5 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 300,00 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 28 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi kupujący t.j.:

- koszt wycinki drzew,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem),

- wypłata odszkodowań , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

- ewentualne opłaty za wyłączenia i załączenia energii elektrycznej,

- uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

- wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Termin wycinki – do 28 lutego 2019 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00


Czyże dnia, 11 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' (złomy i wywroty) z wykonaniem ich wycinki (nr działki geod. 267/2, obręb Leniewo, stanowiąca własność gm. Czyże)

 

- Sosna zwyczajna szt. 4 o obwodach pni: 125 cm, 115 cm, 110 cm, 130 cm.

- Brzoza brodawkowata szt. 1 o obwodzie 135 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość grubizny: 3,5 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 400,62 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 18 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi kupujący t.j.:

- koszt wycinki drzew,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem),

- wypłata odszkodowań , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

- ewentualne opłaty za wyłączenia i załączenia energii elektrycznej,

- uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

- wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Termin wycinki – do 28 lutego 2019 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00 .


Czyże, dnia 11 stycznia 2019 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU ROKOWAŃ NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ NR 725, OBR. KLEJNIKI

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że rokowania na nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Klejnikach na działce nr 725, obr. Klejniki będącą własnością gm. Czyże odbyły się w dniu 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, pok. 14.

Zaliczkę wpłacił 1 oferent

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza nieruchomości 293 500 zł

Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 50, 00 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 293 550 zł

Nabywca nieruchomości wybrana została Pani Halina Zarzecka.


Czyże, 2018-12-28

SP 271. 3.2018

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czyżch niniejszym informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Doposażenie pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Czyżach” w ramach projektu „Nowoczesna
i innowacyjna Szkoła podstawowa w Czyżach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

wybrano ofertę firmy: MP Technology Sp. z o.o., Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża

 

– Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena oferty

brutto

Termin dostawy

Razem [pkt]

1.

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. Z o.o.

Ul. Wolności 8 lok.4,

26-600 Radom

157 446,15 zł

7 dni

94,12 pkt.

2.

MP Technology Sp. z o.o.

Pl. Niepodległości 9c

18-400 Łomża

142 015,65 zł

7 dni

100 pkt.

3.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

„CEZAS” Sp.z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

148 965,60 zł

7 dni

97,20 pkt.

4.

P.H.U. „SOBEX-NOWY”

Ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

193 977,00 zł

Brak terminu

43,93 pkt.

 

I. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w toku postępowania przetargowego na dostawę „Doposażenie pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Czyżach” w ramach projektu „Nowoczesna i innowacyjna Szkoła podstawowa w Czyżach” nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

II. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 

 

W związku z powyższym w celu porównania złożonych ofert do ceny oferty PZS „CEZAS” Sp. z o.o. ul. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok w wysokości 136 314,22 zł doliczono podatek od towarów i usług w wysokości 12 651,38 zł

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania przetargowego

– Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Czyżach

 

Mirosław Pietkiewicz


Czyże, 2018-12-14

SP 271. 2.8.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Czyżach (Ogłoszenie Nr 655889-N-2018) w ramach projektu „Nowoczesna i innowacyjna Szkoła Podstawowa w Czyżach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zamawiający – Szkoła Podstawowa w Czyżach, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje:

 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 153 468,00 złotych brutto.

 

2. W terminie do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00 złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin dostawy

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. Z o.o.

Ul. Wolności 8 lok.4,

26-600 Radom

157 446,15 zł

7 dni

2

MP Technology Sp.z o.o.

Pl. Niepodległości 9c

18-400 Łomża

142 015,65 zł

7 dni

3.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

„CEZAS” Sp.z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

136 314,22 zł

Złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

(art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

7 dni

4.

P.H.U. „SOBEX-NOWY”

Ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

193 977,00 zł

Brak terminu

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Czyżach

 

Mirosław Pietkiewicz


 

ZP1/2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

DOTYCZY: „Doposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Czyżach”

 

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi oprogramowania komputerów przenośnych (20 szt.) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

 

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

 

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

 

Pytanie 6

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odpowiedzi na zadane pytania:

 

Ad. 1

TAK Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Ad. 2

Tak Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Ad. 3

TAK Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności.

Ad 4

TAK W momencie odbioru Towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.

Ad. 5

TAK Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

Ad. 6

System operacyjny ma być nie gorszy niż ten który został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czyże 2018-12-04

Mirosław Pietkiewicz

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Czyżach


Ogłoszenie nr 655889-N-2018

z dnia 2018-11-30 r.

Szkoła Podstawowa w Czyżach:

Doposażenie pracowni przedmiotowych

Szkoły Podstawowej w Czyżach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
nowoczesna i innowacyjna Szkoła Podstawowa w Czyżach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Czyżach, krajowy numer identyfikacyjny 00056299100000, ul. Czyże 64 , 17-207 Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 86, e-mail zsczyze@wp.pl, faks 85 681 35 14.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w wersji papierowej
Adres:
Szkołą Podstawowa w Czyżach, 17-207 Czyże , Czyże 64


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Czyżach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Czyżach” w zakresie: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz dostawa, montaż, instalacja , konfiguracja wraz z uruchomieniem sprzętu i przeszkoleniem personelu Zamawiającego z obsługi sprzętu TIK z oprogramowaniem dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Priorytet inwestycyjny 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30230000-0

39162100-6

39162110-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu dostawy w przypadku: 1) niemożności wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2) niemożności wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami, f) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy, 4. Inne: a) zmiana harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym , c) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, d) zmiana finansowania robót w poszczególnych latach, e) zmiana stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI :

 

1. SIWZ z załącznikami 1, 2, 3, 4 i 5

2. Formularz kosztorysu ofertowego

3. Wyposażenie pracowni przyrodniczej

4. Wyposażenie pracowni geograficznej

5. Wyposażenie pracowni fizycznej

6. Wyposażenie pracowni biologiczno - chemicznej


Czyże dnia, 23.11.2018 r.

Ogłoszenie o rokowaniach

Wójt Gminy Czyże ogłasza:

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż:

 

Nieruchomość gruntowa położona na działce o nr geodezyjnym 725 o pow. 1.2300 ha zabudowana wraz z murowanym dwukondygnacyjnym, w części podpiwniczonym budynkiem poszkolnym o pow. zabudowy – 693 m² i całkowitej pow. użytkowej o pow. 1355 m² oraz murowano – drewnianym parterowym budynkiem gospodarczym o pow. 166 m², KW BI2P/00016715/9, obręb Klejniki.

Nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Klejniki przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej w otoczeniu zabudowy zagrodowej. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda z wodociągu wiejskiego brak kanalizacji. Na nieruchomości znajduje się: budynek po dawnej szkole podstawowej, budynek murowany piętrowy o powierzchni 1355 m² oraz budynek gospodarczy.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czyże zatwierdzonym Uchwałą z dnia 29.12.1999 roku Nr IX/50/99 Rady Gminy Czyże, Uchwałą z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr III/10/10 Rady Gminy Czyże, oraz uchwałą z dnia 29 marca 2013 r. Nr 24.122.2013 nieruchomość przeznaczona jest pod oświatę, tereny i urządzenia usługowe z możliwością zmiany funkcji.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 293 500 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięcet złotych).

 

Nieruchomość jest obciążona następującymi ciężarami i ograniczeniami osób trzecich:

- w budynku znajduje się zamieszkały lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47 m²

- w budynku znajduje się filia ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 48 m²

 

Zaliczka: 29 350 zł

 

Informacja o przeprowadzonych przetargach:

1. I przetarg 12 lipiec 2018 r.

2. II przetarg 20 września 2018 r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 31 grudnia o godz. 10.00 w pok. 14 Urzędu Gminy Czyże

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Rady Gminy Czyże Nr 29.148.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w zaklejonych kopertach w sekretariacie pok. 17 w Urzędzie Gminy Czyże tj. dnia 28 grudnia z dopiskiem ,, Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w miejscowości Klejniki''.

2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2. datę sporządzenia zgłoszenia;

3.oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5. własnoręczny podpis;

6.oświadczenie, ze zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w gotówce w kwocie: 29 350 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł) należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 grudnia 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie, lub w kasie urzędu w terminie do dnia 27 grudnia 2018 roku do godz. 14.00.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czyże.

4. Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

6. Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniając warunki określone w treści ogłoszenia.

W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w ustnych rokowań z oferentami.

7. Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona, na podstawie wniosku ze wskazaniem rachunku bankowego.

8. Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości do zbycia – 1252 zł oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

 

Wójt Gminy Czyże zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój nr 14) lub pod ne tel. (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona w prasie, na stronie BIP Samorządu Gminy Czyże oraz na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości Klejniki.


Czyże dnia, 03 październik 2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Morze (nr działki geod. 178)

 

Lipa drobnolistna szt. 1 o obwodzie 115 cm;

Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 111 cm;

Topola osika szt. 4 o obwodach 160 cm, 170 cm, 240 cm oraz 330 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość grubizny: 4,1 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 455,28 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 17 października o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi kupujący t.j.:

koszt wycinki drzew,

zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem),

wypłata odszkodowań , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

ewentualne opłaty za wyłączenia i załączenia energii elektrycznej,

uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 31 grudnia 2018 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00


Czyże dnia, 02 października 2018 r.

GG.6840.3.2018

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 292/2018

Wójta Gminy Czyże

z dnia 02 października 2018 r.

 

Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 02.10.2018 r. do 22.10.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE USTEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Lp

Nr geod. działki

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena wywoławcza

1.

752/2

 

0.08 ha

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

7 120 zł

Do ceny należy doliczyć koszty dokumentacji w kwocie 450 zł

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Czyże dnia, 02 października 2018 r.

GG.6831.5.2018

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 291/2018

Wójta Gminy Czyże

z dnia 02 października 2018 r.

 

Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 02.10.2018 r. do 22.10.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp

Nr geod. działki

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób zagospodarowania

Forma zbycia

1.

782/3

BI2P/00038106/7

0.0437 ha

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust 2 pkt 6 stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 )

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Morze (nr działki geod. 178)

 

Lipa drobnolistna szt 1 o obwodzie 115 cm;

Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 111 cm;

Topola osika szt 4 o obwodach 160 cm, 170 cm, 240 cm oraz 330 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość grubizny: 4,1 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 495,94 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 1 października o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi kupujący t.j.:

koszt wycinki drzew,

zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem),

wypłata odszkodowań , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

ewentualne opłaty za wyłączenia i załączenia energii elektrycznej,

uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 31 grudnia 2018 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Morze (nr działki geod. 178)

 

Lipa drobnolistna szt 1 o obwodzie 115 cm;

Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 111 cm;

Topola osika szt 4 o obwodach 160 cm, 170 cm, 240 cm oraz 330 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość grubizny: 4,1 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 727,80 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 14 września o godzinie 10.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi kupujący t.j.:

koszt wycinki drzew,

zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem),

wypłata odszkodowań , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

ewentualne opłaty za wyłączenia i załączenia energii elektrycznej,

uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 30 maja 2019 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), § 3 ust. 1, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 271.2018 Wójta Gminy Czyże z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy

 

Wójt Gminy Czyże

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Klejniki oznaczonej nr geodezyjnym 725 o powierzchni 1.2500 ha wraz z budynkiem murowanym piętrowym o powierzchni użytkowej 1355 m² po byłej szkole oraz budynkiem gospodarczym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod oświatę, tereny i urządzenia usługowe z możliwością zmiany funkcji. Dla w/w nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr BI2P/00016715/9

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 411 000 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 41 100 zł. Postąpienie wynosi 4 110 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 1252 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona następującymi ciężarami i ograniczeniami wobec osób trzecich:

w budynku znajduje się zamieszkały lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47 m²

w budynku znajduje się filia ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 48 m²

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi razem z powyższymi ciężarami i ograniczeniami.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU O GODZINIE 1100 W POKOJU NR 14 URZĘDU GMINY

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 16 września 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie, lub w kasie urzędu w terminie do dnia 16 września 2018 roku do godz. 14.00.

- Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu - dowody wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

- Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

- Koszty sporządzenia umowy notarialnej i postępowania wieczysto księgowego ponosi nabywca.

- Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże dnia 16.08.2018 r.


Czyże, 2018.07.24

 

Dotyczy zapytania ofertowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

1. W dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 30.861,11 PLN (netto), w przeliczeniu 7.157,53 EURO.

3. Łącznie wpłynęły 3 oferty, złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4. Informacje o otwartych ofertach:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN brutto)

1.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15,

02-674 Warszawa

42.958,08

2.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29,

40-085 Katowice

42.208,02

3.

CDD Polska Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Fabryka Chemiczna 14,

17-200 Hajnówka

37.587,28

 

5. Na tym otwarcie ofert zakończono.

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

1) ………………

2) ………………

3) ………………


Czyże, 9 lipca 2018 r.

PP.041.1.2018

 

Zapytanie ofertowe nr PP.041.1.2018 na realizację zadania Budowa placu zabaw w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Podlaskiego

Zamawiający

Gmina Czyże
Czyże 98
17-207 Czyże

NIP 6030015765
tel. 85 68 13 517, fax 85 68 18 991
email ugczyze@ugczyze.pl
www.ugczyze.pl

Przedmiot zamówienia

1. Zadanie do realizacji przewiduje budowę placu zabaw w Klejnikach przy budynku świetlicy wiejskiej. Projektowana budowa placu zabaw polegała będzie na montażu 4 szt. następujących urządzeń dla dzieci:

1) Zestaw drewniany ze zjeżdżalnią, trapem i ścianką;

2) Huśtawka wahadłowa podwójna;

3) Bujak na sprężynie;

4) Huśtawka drewniana łańcuchowa podwójna

oraz na utwardzeniu placu o wymiarach 7,5X15m pod urządzeniami z klińca w obrzeżach betonowych gr. 6 cm. Przewiduje się również montaż ławki betonowej z oparciem i tablicy informacyjnej.

Szczegółowy zakres prac oraz technologia ich wykonania zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 oraz przedmiar robót – załącznik nr 4, będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:

1) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,

2) przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia,

3) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

4) sporządzenie protokołów badań i sprawdzeń.

3. Wymagania dotyczące robót:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

 

4. Równoważność materiałów:

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały użyte nazwy własne lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

 

Termin realizacji zamówienia

Do 28 sierpnia 2018 r.

Wymagany termin płatności faktury – 30 dni od dnia wystawienia.

Wymagany termin gwarancji – 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 należy złożyć wraz z kosztorysem ofertowym z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Najniższa cena – 100%.

Termin składania ofert

Oferty z załączonym kosztorysem ofertowym należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże lub przesłać pocztą elektroniczną na adres email ugczyze@ugczyze.pl w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 1500 (liczy się data wpływu) z dopiskiem/tytułem „Oferta na realizację zadania pn.: Budowa placu zabaw”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną oferent przesyła skany dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i dokumentów.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia

Andrzej Jałoza, tel. 85 68 18 997, email ugczyze@ugczyze.pl

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy (wzór)
Załącznik nr 3 – projekt budowlano – wykonawczy

Załącznik nr 4 – przedmiar robót

 

Wójt

 

inż. Jerzy Wasiluk


Czyże , dnia 09.07.2018 r.

 

Zamawiający: Gmina Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZADANIE:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZYŻE”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro. Zamówienie zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czyże

reprezentowana przez Wójta,

Czyże 98, 17-207 Czyże,

tel. (85) 681 35 17, fax (85) 681 89 91

http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro. Zamówienie zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579)

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY CZYŻE”

Kod CPV 90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu

1. Zakres przedmiotu zamówienia

Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże została szczegółowo określona w załączniku nr 2, w ilości szacunkowej ok. 107,05 Mg, w następującym zakresie:

a) zabezpieczenie elementów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. demontaż 12,15 Mg i ułożenie na paletach oraz zabezpieczenie folią, ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią zdemontowanych przez właścicieli posesji elementów w ilości 94,90 Mg;

b) ważenie płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy), z przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane będą odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów, rodzaj odpadu, podpis właściciela;

c) przygotowanie do transportu i załadunek;

d) uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska;

e) transport odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia;

f) przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

Przyjmuje się, iż 1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych waży 13,5 kg (0,0135 Mg).

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, w celu zabezpieczenia i odbioru wyrobów zawierających azbest.

 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992),

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799),

c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2017, poz. 2119),

d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2018, poz. 169),

e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005. 216. 1824),

f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004. 71. 649, ze zm.),

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011. 8. 31),

h) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014. poz. 1973).

3. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie:

a) dostarczenie Zamawiającemu (w 2 egzemplarzach): oryginału Karty przekazania odpadów na składowisko zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973),

b) oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. 2004. 71. 649 ze zm.),

c) dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające azbest (2,4 fotografie na każdej posesji – przed i po wykonaniu zadania, umożliwiające porównanie wykonania zadania z fotograficzną dokumentacją przedwykonawczą) oraz odbioru podpisany przez użytkownika nieruchomości.

IV OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

b) posiadać wiedzę i doświadczenie,

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

V INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wypełniony formularz oferta (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3).

3. Decyzję właściwego organu administracji publicznej wydana na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres obowiązywania przynajmniej do 31.12.2018 r., i zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018, poz. 992), lub inny obowiązujący na cały 2018 rok dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649 ze zm.).

4. Umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko.

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferty muszą być złożone formie pisemnej.

2. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

GMINY CZYŻE”

3. Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy tak, aby w przypadku złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.

6. Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.

7. Oferent musi złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu – ofercie.

8. Zamawiający będzie wzywać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od powiadomienia.

VII CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

1. Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT, Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn wskazanej w ofercie ceny jednostkowej brutto i faktycznych ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.

4. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu robót, kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę ofertową.

5. Wynagrodzenie rozliczane będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.

VIII OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONANIA OCENY OFERT

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena – 100%

W trakcie porównywania ofert Zamawiający zastosuje następujące metody obliczania – zgodnie ze wzorem arytmetycznym jak niżej:

cena oferty najniższej

_______________________ x 100 pkt cena oferty badanej

IX TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 września 2018 r.

X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie w Urzędzie Gminy Czyże w terminie: do 24.07.2018 r. do godz. 1000 na adres:

Gmina Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże.

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 24.07.2018 r., o godz. 1015 w Urzędzie Gminy , Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże , pokój nr 14.

XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Bazyli Siemiacki – w godz. 720 – 1520 – tel. 85 681 89 96 w zakresie merytorycznym.

XIII FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.

XIV ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2. Wykaz miejscowości, z których należy odebrać wyroby zawierające azbest (załącznik nr 2),

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3),

4. Projekt umowy – (załącznik nr 4)

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


O G Ł O S Z E N I E !

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) - i n f o r m u j ę, iż w Urzędzie Gminy Czyże, (pok. Nr 14) wyłożono, w dniach od 29.06.2018 roku do 30.07.2018 roku, do publicznego wglądu na okres 30 dni, spis inwentaryzacyjny (karta nr GG.6811.3.2018) mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości użytkowanych jako drogi ogólnodostępne oznaczone nr geodezyjnymi 532, 557 położonych w obrębie wsi Kuraszewo

W wyżej wymienionym terminie zainteresowani mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi do Komisji Inwentaryzacyjnej (pok. Nr 14).

 

Czyże dn. 28.06.2018 r.


 


Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Nowicki

Data wytworzenia: 2017-06-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2004-03-03

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-08-12

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2004-03-03