Uchwała Nr 10.64.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie przejęcia od Gminy Narew zadania publicznego zarządzania drogą gminną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460; zm.: z 2015r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Gminy Narew do wykonania zadania publicznego zarządzania drogą gminną Nr 107225B Klejniki-Lady na odcinku działki Nr 121 obrębu Istok gminy Narew.

§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Wójtem Gminy Czyże a Wójtem Gminy Narew, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Data modyfikacji: 2016-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-02-26