Uchwała Nr 11.65.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2015 r. poz. 1515; zm: z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330, 613 z 2014 r. poz. 768, 1100 z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844, 1893)  Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2.  Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykajacego się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokosci 5 642,74 zł.

2) rachunku zysku i strat, sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2015 roku zamykającego  się stratą netto w wysokości 2 893,74 zł.

3) opisowej informacji dodatkowej za rok 2015.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-03-30

Data modyfikacji: 2016-03-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-03-30