Uchwała Nr 11.66.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 marca 2016  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515; zm. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532,1117,1130,1190, 1269,1358, 1513, 1830) Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o  36 531,00 zł  i wydatków o 326 531,00 zł  oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zaktualizować załącznik „ Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok”– zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika „ Zakupy i zadania inwestycyjne na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

    § 5.Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 5.

      § 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem 6 535 581,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące – 6 295 581,00 zł 

2) dochody majątkowe – 240 000,00 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 6 535 581,00  zł, w tym: 

1) wydatki bieżące –  6 091 691,00zł 

2) wydatki majątkowe –  443 890,00  zł. 

§ 7. Rozchody w wysokości 290 000 zł zostaną pokryte w całości środkami wolnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-03-30

Data modyfikacji: 2016-03-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-03-30