Uchwała Nr 12.70.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz  art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z  2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146, z 2015 r. poz. 1626, 1877; z 2015 r. poz. 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269,1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Udzielić pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu w wysokości 105 000 zł  na realizację zadań:

1) przebudowę drogi powiatowej Klejniki- Sapowo –Miękisze - 40 000 zł

2) przebudowę drogi powiatowej Leniewo- Podrzeczany – 65 000 zł

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej  ze środków budżetu na 2016 rok.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Gminą Czyże.

§ 4. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-04-25

Data modyfikacji: 2016-04-25

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-04-25