Uchwała Nr 13.73.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830,1854, 1890,2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 rok, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej  i Regionalnej Izby Obrachunkowej postanawia:

§ 1. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czyże, wywieszeniu na tablicy informacyjnej urzędu oraz podaje się do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-06-14

Data modyfikacji: 2016-06-14

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-06-14