UCHWAŁA NR 14.77.2016

UCHWAŁA NR 14.77.2016

RADY GMINY CZYŻE

z dnia  29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146; poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195 ) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Udzielić pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w wysokości 75.250 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Rakowicze – Krzywa”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2016 rok.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Czyże.

§ 4. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-12

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-06-29