Uchwała Nr 15.78.2016

Uchwała Nr 15.78.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) i art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618; zm. z 2014 r. poz. 1138; z 2015 r. poz. 788, poz. 905, poz. 1640, poz. 1697, poz. 1844, poz. 1887, poz. 1918, poz. 1991;
z 2016 r. poz. 904, poz. 960) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce wybrać Jerzego Wasiluka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 5.29.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-09-09

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-09-09