Uchwała Nr 15.79.2016

Uchwała Nr 15.79.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 09 września 2016  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130,poz.1189,poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz. 195, poz.1257) Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów  i wydatków o 58 772,87 zł  oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.  Dokonać zmian w załączniku „ Zakupy i zadania inwestycyjne na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem 7 152 244,62  zł, w tym: 

1)  dochody bieżące – 6 904 579,92 zł 

2) dochody majątkowe – 247 664,70 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 152 244,62 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące – 6 700 904,62 zł 

2) wydatki majątkowe – 451 340,00 zł. 

§ 6. Rozchody w wysokości 290 000 zł zostaną pokryte w całości środkami wolnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. 1.Ustalić dochody w wysokości  16 000,08  zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 000, 08  zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.

2. Ustalić wydatki w kwocie 1840 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady 

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-09-09

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-09-09