Uchwała Nr 15.80.2016

Uchwała Nr 15.80.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 9 września  2016 roku

w sprawie intencji Rady Gminy Czyże przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”

Na podstawie art.  10 i art.  18  ust.  2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Czyże uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża wolę przystąpienia do realizacji w 2017 roku zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”   pn.   „Przebudowa   drogi   powiatowej   Nr 1602 B – ulica w miejscowości  Czyże ”. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Hajnowski, w tym deklarowany wkład Gminy Czyże na 2017 rok w kwocie nieprzekraczającej – 565 105,29 zł.

§ 2. Gmina Czyże wyraża intencję uwzględnienia w uchwale budżetowej na rok 2017 określone w  §1  wydatki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-09-09

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-09-09