Uchwała Nr 15.72.2012
Rady Gminy Czyże
z dnia  24 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji w Gminie Czyże na lata 2011-2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Czyże uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji w Gminie Czyże na lata 2011-2016, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-04-24

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-04-24

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-04-24