Uchwała Nr 16.85.2016

Uchwała Nr 16.85.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 października 2016 r.

 w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: poz. 1579) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Hajnowskiego do wykonania zadania publicznego zarządzania drogą powiatową Nr 1620 B Kojły - Kuraszewo - Kamień (ulica wiejska wsi Kuraszewo) o długości 1640 mb.

§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Wójtem Gminy Czyże a Zarządem Powiatu Hajnowskiego regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-10-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-10-28