Uchwała Nr 17.88.2016

Uchwała Nr 17.88.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579) oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, zm.: z 2013 r. poz.827, z 2014 r. poz. 7 i poz.1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, poz. 1929 i poz. 1640 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czyże a Gminą Narew w sprawie powierzenia przez Gminę Czyże prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Czyże uczęszczających do Zespołu Szkolno-Oświatowego w Narwi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-11-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-11-29