Uchwała Nr 18.94.2016

Uchwała Nr 18.94.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, zm.: z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 578/2 położonej w obrębie wsi Czyże na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-12-30