Uchwała Nr 19.95.2017

Uchwała Nr 19.95.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia  24 stycznia 2017 r.

 w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446, zm.: poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić „Plan Rozwoju Miejscowości Klejniki” do realizacji na lata 2017-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-01-24

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-01-24