Uchwała Nr 1.3.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, zm. z 2013 r. poz. 1218; z 2014 r. poz. 958) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.700 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych) zgodnie z tabelą stanowisk pracowniczych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw stanowiącą załącznik Nr 3 do cytowanego na wstępie rozporządzenia.

2. Ustalić kwotę dodatku funkcyjnego w wysokości 1.600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) miesięcznie zgodnie z tabelą stanowisk, o której mowa w ust. 1.

3. Przyznać dodatek specjalny w kwocie 1.460 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) stanowiący 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

4. Ustalić dodatek za wysługę lat w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Czyże z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-11-29

Data modyfikacji: 2014-11-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-11-29