Uchwała Nr 1.4.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby i rodzajów komisji stałych oraz określenia ich przedmiotu działania

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Powołać następujące komisje stałe:

1) Komisja Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych,

2) Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

§ 2. Komisja Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych będzie właściwa w zakresie spraw:

1) rozpatrywania projektu budżetu gminy, opiniowania propozycji zmian w budżecie gminy, rozpatrywania sprawozdań z realizacji budżetu gminy,

2) inwestycji gminnych,

3) pomocy społecznej i ochrony zdrowia,

4) edukacji publicznej,

5) kultury, w tym bibliotek publicznych,

6) kultury fizycznej i turystyki oraz rekreacji,

7) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,

8) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

9) podatków i opłat lokalnych.

§ 3. Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska będzie właściwa w zakresie spraw:

1) rolnictwa i leśnictwa,

2) ładu przestrzennego,

3) gospodarki nieruchomościami oraz innymi składnikami mienia komunalnego,

4) ochrony środowiska i przyrody,

5) gospodarki wodnej,

6) gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,

7) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

8) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,

9) zasobu mieszkaniowego gminy,

10) zieleni gminnej i zadrzewień.

§ 4. Traci moc uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Czyże z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów komisji stałych oraz określenia ich przedmiotu działania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-11-29

Data modyfikacji: 2014-11-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-11-29