Uchwała Nr 1.8.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia  28 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże

     Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przewodniczącemu Rady Gminy ustala się dietę w wysokości 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto  złotych) wypłacaną w formie zryczałtowanej miesięcznie.

§ 2. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy ustala się dietę w wysokości 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) wypłacaną w formie zryczałtowanej miesięcznie.

§ 3. Przewodniczącym stałych komisji przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

§ 4. Ustala się dietę radnym w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) wypłacaną w formie zryczałtowanej miesięcznie.

§ 5. W przypadku nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji wysokość diety obniża się proporcjonalnie do ilości nieobecności radnego na odbytych posiedzeniach w danym miesiącu.

§ 6. 1. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia 5 następnego miesiąca.

2. W razie zbiegu prawa do dwóch różnych diet radnemu przysługuje jedna dieta w wyższej wysokości.

§ 7. Traci moc uchwała Nr I/7/10 Rady Gminy Czyże z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-11-29

Data modyfikacji: 2014-11-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-11-29