Uchwała Nr 20.100.2017

Uchwała Nr 20.100.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 24 lutego 2017 r.

   w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny “Program opieki nad dzieckiem  i rodziną dla Gminy Czyże na lata 2017-2019”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz.1579) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2  ustawy z o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć program wspierania rodziny pn. “Program opieki nad dzieckiem  i rodziną w Gminie Czyże na lata 2017-2019”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-02-27