Uchwała Nr 20.101.2017

Uchwała Nr 20.101.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 24 lutego 2017 r.

 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm.: 1579) oraz art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyże, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyże na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Czyże klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyże na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czyże, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyże od 1 września 2019 r., który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czyże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-02-27