Uchwała Nr 20.97.2017

Uchwała Nr 20.97.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, zm.: poz. 1893, z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązującą na terenie Gminy Czyże, ustalając tym samym następujące stawki:

1) cena za 1 m3 dostarczonej wody wynosi 2,95 zł netto plus podatek VAT w ustawowej wysokości,

2) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej od wodomierza (lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych) 4,00 zł netto plus podatek VAT w ustawowej wysokości.

§ 2. Zatwierdzić ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże:

1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków, których ilość określa się zgodnie z zasadami określonymi ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy wynosi 5,40 zł netto plus podatek VAT w ustawowej wysokości,

2) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej od przyłącza kanalizacyjnego 4,00 zł netto plus podatek VAT w ustawowej wysokości.

§ 3. Termin obowiązywania taryf od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czyże.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
01 kwietnia 2017 r.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-02-27