Uchwała Nr 20.98.2017

Uchwała Nr 20.98.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 24 lutego 2017 r.

                                                     w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm.: 1579) art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/46/07 Rady Gminy Czyże z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże na lata 2007-2032”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-02-27