Uchwała Nr 20.99.2017

Uchwała Nr 20.99.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 24 lutego 2017 r.

 w sprawie funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446; zm.: poz. 1579) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Czyże nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Czyże środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2018.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-02-27