UCHWAŁA NR 21.102.2017

Uchwała Nr 21.102.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U.z 2016 r. poz. 446; zm: poz. 1579) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku zamykajacego się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokosci 7 619,92 zł.

2) rachunku zysku i strat, sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2016 roku zamykającego  się zyskiem netto w wysokości 1 977,18 zł.

3) opisowej informacji dodatkowej za rok 2016.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-03-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-03-29