Uchwała Nr 21.103.2017

Uchwała Nr 21.103.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 marca 2017  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm: poz. 1984, poz. 2260) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o 59 212,10 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku „Zadania i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 6 868 787,90 zł w tym:

1) dochody bieżące – 6 770 737,90 zł

2) dochody majątkowe – 98 050,00 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 6 942 965,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 6 277 707,90 zł

2) wydatki majątkowe – 665 258,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 74 178 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 74 178 zł.

§ 5. 1.Ustala się dochody w kwocie 13 650 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 21 328,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

                  2. Ustalić wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-03-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-03-29