Uchwała Nr 21.104.2017

Uchwała Nr 21.104.2017
Rady Gminy
Czyże
z
dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zm: poz. 1984, poz.2260) uchwala się co następuję:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-03-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-03-29