Uchwała Nr 23.114.2017

Uchwała Nr 23.114.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm. poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2016 rok, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej  i Regionalnej Izby Obrachunkowej postanawia:

§ 1. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czyże, wywieszeniu na tablicy informacyjnej urzędu oraz podaje się do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

 

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-06-07