Uchwała Nr 23.115.2017

Uchwała Nr 23.115.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 06 czerwca 2017  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, 1579, poz.1948 z 2017 r. poz. 730; poz.935) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm: poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191, poz.659, poz. 933, poz. 935)  Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 68 072 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejszyć plan  wydatków o 96 889 zł  oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku „Zadania i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” – zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika „Przychody i rozchody budżetu gminy na 2017 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zaktualizować załącznik „ Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2017 rok” – zgodnie
z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych na 2017 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem 7 365 163,87 zł w tym: 

1)  dochody bieżące – 7 228 411,87 zł 

2) dochody majątkowe – 136 752,00 zł.

   2. Wydatki budżetowe ogółem 7 274 380,87 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące – 6 952 811,87 zł 

2) wydatki majątkowe – 321 569,00 zł. 

   3. Nadwyżka budżetu w wysokości 90 783 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

 § 9.  Paragraf 7 Uchwały Nr 18.92.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2017 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1.     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000 zł.

§ 10.  Paragraf 12 ust.1 Uchwały Nr 18.92.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Wójta do:

1.     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000 zł,

 § 11.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady 

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-06-06

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-06-06