Uchwała Nr 25.122.2017

Uchwała Nr 25.122.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446; zm.: poz. 1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres do 31 lipca 2027 roku dla POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 385/9 o powierzchni 144 m2 położonej w obrębie Czyże, zabudowanej stacją bazową na cele kontynuowania działalności w zakresie telefonii cyfrowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-10-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-10-30