Uchwała Nr 26.126.2017

Uchwała Nr 26.126.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia  26 października 2017 r.

w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 zm.: poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendium Wójta Gminy Czyże za wyniki w nauce uczniom klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Czyżach oraz uczniom klas gimnazjalnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Czyżach w ramach Lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

§ 2. Celem ustanowienia stypendium Wójta Gminy Czyże jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce, osiągnięciami sportowymi i artystycznymi.

§ 3. 1. Zasady i tryb przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Rada Gminy Czyże corocznie wyodrębni w budżecie środki przeznaczone na wypłatę stypendiów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-10-26