Uchwała Nr 27.129.2017

Uchwała Nr 27.129.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 listopada 2017  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów  i wydatków o 53 872,22  zł  oraz dokonać zmian w ich planie  - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku „Zadania i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” – zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zaktualizować załącznik „ Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2017 rok” – zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartosci stanowi  załącznik Nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem 7 679 531,50  zł w tym: 

1)   bieżące – 7 631 481,50 zł 

2)   majątkowe – 48 050,00 zł.

   2. Wydatki budżetowe ogółem 7 588 748,50 zł, w tym: 

1)  bieżące –  7 378 759,50zł 

2)  majątkowe – 209 989,00 zł. 

   3. Nadwyżka budżetu w wysokości 90 783 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-11-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-11-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-11-30