Uchwała Nr 27.132.2017

Uchwała Nr 27.132.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 listopada 2017 r.

 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czyżach w Szkołę Podstawową w Czyżach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowego Zespołu Szkół w Czyżach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czyżach z siedzibą Czyże 64, 17-207 Czyże.

2. Obwód ośmioletniej szkoły, o której mowa w ust. 1 obejmuje w całości miejscowości: Czyże, Zbucz, Morze, Rakowicze, Osówka, Kojły, Szostakowo, Kuraszewo, Wólka, Wieżanka, Podwieżanka, Kamień, Maksymowszczyzna, Lady, Leniewo, Łuszcze, Podrzeczany, Sapowo, Klejniki, Hukowicze, Leszczyny.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej, o której mowa w §1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-01