Uchwała Nr 27.135.2017

Uchwała Nr 27.135.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Czyże do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystapienie od dnia 1 stycznia 2018 roku Gminy Czyże do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w celu zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny oraz w celu zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a także do wykonywania innych zadań określonych w umowie Spółki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże, który w imieniu Gminy Czyże złoży wzelkie niezbędne oświadczenia woli związane z przystąpieniem Gminy Czyże do w/w Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-01