UCHWAŁA Nr 2.10.2014

RADY GMINY CZYZE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885, poz.938,1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911)  Rada Gminy postanawia:

§ 1.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Czyże na lata 2015–2025 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.  Uzasadnienie  przyjętych wartości – stanowi  Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. Tracą moc postanowienia dotychczasowej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-31

Data modyfikacji: 2014-12-31

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-31