Uchwała Nr 2.12.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr 1.7.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska po punkcie 4) dodaje się punkt 5) w brzmieniu:

„5) Jerzy Siemieniuk           - członek”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-30