Uchwała Nr 2.15.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 16 pkt 2 statutu sołectwa, Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1. Zarządzić przeprowadzenie na terenie gminy Czyże wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w terminie od dnia 9 stycznia do dnia 28 lutego 2015 roku.

2. Wyboru sołtysów i rad sołeckich dokonują zebrania wiejskie.

§ 2. Ustala się następujący tryb zwołania i przeprowadzenia zebrań, o których mowa w § 1 ust. 2:

1) zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką, w terminie ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) o zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierającej dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek dzienny w sposób zwyczajowo przyjęty w danej wsi;

3) rozplakatowanie informacji powinno nastąpić na 5 dni przed ustaloną datą zebrania;

4) zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez jego uczestników;

5) w porządku dziennym zebrania należy przewidzieć między innymi:

a) wybór przewodniczacego obrad,

b) złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa w bieżącej kadencji,

c) informację o aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie,

d) wybór komisji skrutacyjnej,

e) wybór sołtysa,

f) wybór rady sołeckiej,

6) uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym wybierają oddzielnie sołtysa oraz członków rady sołeckiej;

7) tajne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna;

8) prawomocność zebrania wymaga udziału 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

9) zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników i może odbyć się w tym samym dniu, który został ustalony dla odbycia w pierwszym terminie – 15 minut później;

10) treść punktów 8 i 9 winna być zawarta w zawiadomieniu o terminie zwołanego zebrania.

§ 3. Zobowiązuje się:

1) Wójta Gminy do udzielenia dotychczasowym organom samorządów mieszkańców wsi wszechstronnej pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckiech;

2) radnych Rady Gminy do aktywnego uczestnictwa w pracach związanych z przeprowadzeniem kampanii wyborczej sołtysów oraz członków rad sołeckich, a także do udziału w zebraniach wyborczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

 

Załącznik

do uchwały Nr 2.15.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

Harmonogram zebrań sołeckich

Lp.

Sołectwo

data

godzina

lokal

osoby obsługujące

1.

czyże

24.01.2015 r.

1700

ŚWIETLICA

WIEJSKA

Wójt – Jerzy Wasiluk Irena Biedrycka

2.

hukowicze – leszczyny

20.01.2015 r.

1700

mieszkanie prywatne

Wójt – Jerzy Wasiluk

Bazyli Siemiacki

3.

kamień

15.01.2015 r.

930

klub

Wójt – Jerzy Wasiluk

Zenaida Gierasimiuk

4.

keljniki i

16.01.2015 r.

1700

klub

Wójt – Jerzy Wasiluk

Nina Kościuczuk

5.

klejniki ii

30.01.2015 r.

1700

klub

Wójt – Jerzy Wasiluk Nina Kościuczuk

6.

kojły

09.01.2015 r.

930

klub

Wójt – Jerzy Wasiluk

Katarzyna Szyryńska

7.

kuraszewo

13.02.2015 r.

1800

klub

Wójt – Jerzy Wasiluk

Jerzy Jakimiuk

8.

lady

09.02.2015 r.

1000

mieszkanie prywatne

Wójt – Jerzy Wasiluk

Anna Ruczaj

9.

leniewo

19.01.2015 r.

930

mieszkanie prywatne

Wójt – Jerzy Wasiluk

Joanna Białowieżec

10.

łuszcze

13.01.2015 r.

1000

mieszkanie prywatne

Wójt – Jerzy Wasiluk

Stanisława Jancewicz

11.

morze

26.01.2015 r.

1800

klub

Wójt – Jerzy Wasiluk

Bazyli Siemiacki

12.

osówka

22.01.2015 r.

1630

klub

Wójt – Jerzy Wasiluk

Helena Szyryńska

13.

podrzeczany

29.01.2015 r.

1000

mieszkanie prywatne

Wójt – Jerzy Wasiluk

Walentyna Plewa

14.

rakowicze

14.01.2015 r.

1000

mieszkanie prywatne

Wójt – Jerzy Wasiluk

Irena Stepaniuk

15.

sapowo

12.01.2015 r.

930

mieszkanie prywatne

Wójt – Jerzy Wasiluk

Joanna Jakimiuk

16.

szostakowo

20.01.2015 r.

930

klub

Wójt – Jerzy Wasiluk

Andrzej Jałoza

17.

wólka

10.02.2015 r.

1000

mieszkanie prywatne

Wójt – Jerzy Wasiluk

Alina Iwaniuk

18.

zbucz

21.01.2015 r.

930

klub

Wójt – Jerzy Wasiluk

Maria Konach

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-30