Uchwała Nr 2.17.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia  29 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na przebudowę schodów wejściowych i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Cerkwi p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 77 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Czyże na 2015 rok do kwoty 25 732,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) z przeznaczeniem na przebudowę schodów wejściowych i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Cerkwi p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie.

§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanego zadania określa Uchwała Nr XXXIV/158/10 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 3394).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-30