Uchwała Nr 2.18.2014

Rady  Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz w związku z art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, zm. z 2012 r. poz. 951 i 1445; z 2013r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz. 379, poz. 768, poz. 1133), Rada Gminy Czyże uchwala, co następuje:

§ 1. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże zatwierdzonym uchwałą Nr IX/50/99 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 1999r., zmienionym uchwałami: Nr III/10/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010r. oraz Nr 24.122.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 29 marca 2013r., zwanym dalej „Studium” oraz zgodnie z uchwałą Nr 34.177.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże, obejmującej tereny udokumentowanych złóż kopalin: Klejniki, Klejniki 3, Klejniki IV i Klejniki 5, położone w obrębie wsi Klejniki,

uchwala się następujące zmiany:

1) w ujednoliconym rysunku Studium – kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże w skali 1 : 25 000 zmienia się funkcję i przeznaczenie części terenów w obrębie gruntów wsi Klejniki, będących dotychczas w użytkowaniu rolniczym, stanowiących obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wyznacza się obszary udokumentowanych złóż kopalin:

a) Klejniki,

b) Klejniki 3,

c) Klejniki IV,

d) Klejniki 5;

2) w tekście Studium Część I Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże pkt 1 Ocena walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz zagrożeń środowiskowych ppkt 1.3.2 Surowce mineralne, zmienia się treść w następujący sposób:

a) w pk-cie 2 dodaje się tiret trzeci o treści:

„- złoża kopalin – zasoby bilansowe w kat. „C1”:

  • Klejniki – 257 tys. ton – piasek ze żwirem,
  • Klejniki 3 – 41 tys. ton – piasek ze żwirem,
  • Klejniki IV – 261 tys. ton – piasek ze zwirem,
  • Klejniki 5 – 3957 m3 – torf;”

b) w pk-cie 3 skreśla się tiret drugi o treści:

„- Klejniki - złoże kruszywa naturalnego grubego

zasoby szacunkowe - 286,4 tys. t.”

3) w tekście Studium Część II Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże,
pkt 2. Kierunki i zadania  zagospodarowania przestrzennego gminy – realizacja celów rozwoju przestrzennego gminy, ppkt 2.1.2.2.5 Ochrona powierzchni ziemi lit. b, zmienia się treść w następujący sposób:

a) tiret 11-te otrzymuje brzmienie:

„- zachowania w dotychczasowym użytkowaniu bez prawa zabudowy terenów uznanych za „obszary perspektywiczne występowania surowców mineralnych” – są to obszary położone w okolicy wsi: Leszczyny, Podrzeczany, Czyże
i Kuraszewo oraz umożliwienia pozyskania surowców z udokumentowanych złóż kopalin: Klejniki, Klejniki 3, Klejniki IV i Klejniki 5 położonych w obrębie wsi Klejniki,”

b) dodaje się tiret 12-te o treści:

„obowiązku zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych po zmianie użytkowania gruntów – należy przed podjęciem jakichkolwiek robót związanych z eksploatacją złóż surowców mineralnych systemowo rozwiązać sprawę przebudowy istniejących urządzeń melioracyjnych, zgodnie z przepisami szczególnymi, na warunkach administratora tych urządzeń oraz bez szkody dla terenów rolnych graniczących z terenami eksploatacji.”

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – rysunek Studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1 : 25 000 z uwzględnieniem zmian graficznych wprowadzonych niniejszą uchwałą;

2) załącznik Nr 2 – jednolity tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże” uchwalonego uchwałą Nr IX/50/99 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 1999r., zm. uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010r. oraz uchwałą Nr 24.122.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 29 marca 2013r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, które zostały oznaczone kolorem fioletowym w przedmiotowym tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-30