Uchwała Nr  2.9.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911) Rada Gminy postanawia: 

  § 1. Zwiększyć  plan dochodów  i wydatków o 15 723 zł  oraz dokonać zmian w ich planie   – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  § 2. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  § 3. Dokonać aktualizacji załącznika dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  § 4. Dokonać aktualizacji planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych  – zgodnie z załącznikiem Nr 4

  § 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

  1. Dochody budżetowe ogółem 8 271 356 zł, w tym: 

1) dochody bieżące – 6 746 729 zł 

2) dochody majątkowe – 1 524 627 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem  8 548 962 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące – 6 650 855zł 

2) wydatki majątkowe – 1 898 107 zł. 

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 277 606 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

  § 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

  § 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-29

Data modyfikacji: 2014-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-29