Uchwała Nr 3.19.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr poz. 301) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Rada Gminy Czyże nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Czyże środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2016.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-02-23

Data modyfikacji: 2015-02-23

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-02-23