Uchwała Nr 3.21.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. 1356; z 2013 r. poz. 1563; z 2014 r. poz. 822, poz. 1188) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-02-23

Data modyfikacji: 2015-02-23

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-02-23