Uchwała Nr  4.22.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238) Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Zmniejszyć   plan dochodów  o 525 290 zł  oraz dokonać zmian w ich planie   – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o 323 290 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych oraz plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących wydatków majątkowych na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem 6 827 973 zł, w tym: 

1) dochody bieżące – 5 691 018 zł 

2) dochody majątkowe – 1 136 955 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 029 973  zł, w tym: 

1) wydatki bieżące – 5 267 695 zł 

2) wydatki majątkowe – 1 762 278  zł. 

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 8. Uzasadnienie przyjętych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-03-30

Data modyfikacji: 2015-03-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-03-30