Uchwała Nr 4.23.2015

          Rady Gminy Czyże

          z dnia 27 marca 2015 r.

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025

 

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.u. z 2013 r. poz.594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938,, poz. 1646 z 2914 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238) Rada Gminy postanawia:

 

       §1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Czyże na lata 2015-2025 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

        

       §2.Uzasadnienie przyjętych wartości - stanowi załącznik Nr 2.

        

       §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

        

       §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-03-30

Data modyfikacji: 2015-03-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-03-30