Uchwała Nr 5.27.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, 1200),  Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Czyże nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Leniewo oznaczonej Nr działki 324 o powierzchni 0,1800 ha z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z planowaną budową zbiornika małej retencji „Leniewo”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-04-30

Data modyfikacji: 2015-04-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-04-30